LOGO VNBET
Kinh số 3
KINH THỪA TỰ PHÁP
(Dhammadyda Sutta)
(M.i,12)

A. Duyên khởi:
Đức Phật gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
I. Lời thuyết giảng của Đức Phật.
1. Hãy thừa tự chánh pháp của Ngài, đừng thừa tự tài vật.
2. Đức Phật kể câu chuyện 2 Tỷ-kheo, một vị thừa tự chánh pháp được Đức Phật tán thán, một vị thừa tự tài vật nên bị chê.
II. Lời giải thích của Tôn giả Sriputta.
1. Ba trường hợp các Trưởng lão, trung niên và tân học Tỷ-kheo bị quở trách.
a. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly.
b. Các pháp bậc Đạo sư dạy nên từ bỏ, các đệ tử không từ bỏ.

* Trang 25 *
device

c. Các đệ tử sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đoạ lạc, từ bỏ gánh nặng viễn ly.
2. Ba trường hợp các trưởng lão, trung niên, tân học Tỷ-kheo được tán thán.
3. Ngài Sriputta kể đến 16 ác pháp và con đường đưa đến đoạn trừ 16 ác pháp ấy.

C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

*

* Trang 26 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ