LOGO VNBET
Kinh số 30
KINH TƯỚNG
(Lakkhaṇa Sutta)

Đức Phật giảng cho các vị Tỷ-kheo, những ai đầy đủ 32 tướng của vị Đại trượng phu, nếu là tại gia sẽ làm vị Chuyển luân thánh vương, và nếu xuất gia sẽ thành bậc Chánh đẳng giác. Rồi Ngài giải thích 32 tướng tốt là gì, nêu rõ các đời trước, Như Lai đã có những hạnh nghiệp gì, đã hưởng quả báo những hạnh nghiệp ấy như thế nào và đã được những hảo tướng tương đương như thế nào.
Ví dụ, Như Lai trong các đời trước kiên trì không dao động đối với thiện pháp, thiện hạnh về thân, khẩu, ý, bố thí, trì giới, hiếu kính cha mẹ, cúng dường các bậc chân tu. Nhờ hành động như vậy, sau khi mạng chung, Ngài được sanh lên thiện thú, Thiên giới, được mười điểm thù thắng, như thiên mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, v.v. khi từ trần chỗ kia, sanh lại chỗ này được tướng Đại trượng phu là bàn chân bằng phẳng, đặt chân, đưa chân, chạm đất một cách bằng phẳng. Với hảo tướng

* Trang 430 *
device

này, nếu ở tại gia Ngài làm vị Chuyển luân thánh vương, được bảy món báu. Làm vua, Ngài không bị kẻ địch làm trở ngại. Còn Ngài xuất gia, Ngài thành bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, làm Phật. Ngài không bị kẻ thù làm trở ngại, không bị tham, sân, si, không bị một Sa-môn, Bà-la-môn nào làm trở ngại. Đối với các hảo tướng khác, Đức Phật lần lượt kể đủ các hạnh nghiệp của Đức Phật trong thời quá khứ.
*

* Trang 431 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ