LOGO VNBET
Kinh số 30
TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY
(Cḷasropama Sutta)
(M. i, 128)
 
A. Duyên khởi
Bà-la-môn Pingalakoccha đến hỏi Đức Phật về nhứt thiết trí của 6 ngoại đạo sư. Đức Phật khuyên để một bên vấn đề ấy và thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Có 5 hạng người đi tìm lõi cây:
1. Hạng chặt cành lá đem về.
2. Hạng chặt vỏ ngoài đem về.
3. Hạng chặt vỏ trong đem về.
4. Hạng chặt giác cây đem về.
5. Hạng chặt lõi cây đem về.
II. Có 5 hạng người xuất gia tương đương với 5 hạng người đi tìm lõi cây ở trên:

* Trang 85 *
device

1. Hạng tự mãn với lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng.
2. Hạng tự mãn với giới đức.
3. Hạng tự mãn với thiền định.
4. Hạng tự mãn với thành tựu tri kiến.
5. Hạng thành tựu 4 thiền, 4 không, diệt thọ tưởng định và đoạn tận các lậu hoặc.
III. Mục đích của Phạm hạnh không phải vì lợi ích lợi dưỡng tôn kính danh vọng, thành tựu giới đức, thành tựu thiền định, thành tựu tri kiến. Mục đích phạm hạnh là tâm giải thoát bất động.
C. Kết luận:
Lời tán thán của Bà-la-môn Pingalakoccha xin quy y Thế Tôn.
*

* Trang 86 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ