LOGO VNBET
Kinh số 31
KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT
(Sigālovāda Sutta)
 
Siglaka mỗi buổi sáng dậy sớm, với áo và tóc thấm nước, ra khỏi cửa thành Vương-xá chấp tay đảnh lễ sáu phương. Khi Đức Phật hỏi vì sao làm như vậy, Siglaka trả lời là vâng theo di chúc phụ thân mà làm. Đức Phật giải thích, trong luật pháp bậc Thánh, lễ bái sáu phương có nghĩa là diệt trừ bốn nghiệp phiền não, không làm điều ác theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản.
Bốn nghiệp phiền não là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do là không do tham dục, sân hận, ngu si, sợ hãi mà làm các ác hạnh. Không phung phí tài sản theo sáu nguyên nhân là đam mê rượu chè, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu và quen thói lười biếng.
Rồi Đức Phật giải thích thêm có bốn hạng người không đươc xem là bạn: người vật gì
 

* Trang 432 *
device

cũng lấy, người chỉ biết nói giỏi, người khéo nịnh hót, người tiêu pha xa xỉ. Lại có bốn hạng người được xem là bạn chân thật: người bạn giúp đỡ, người bạn chung thủy trong khổ vui, người bạn khuyên điều lợi ích, người bạn có lòng thương tưởng.
Cuối cùng, Đức Phật giải thích vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào. Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ, phương Nam cần được hiểu là Sư trưởng, phương Tây cần được hiểu là vợ chồng, phương Bắc cần được hiểu là bạn bè, phương dưới cần được hiểu là tôi tớ lao công, và phương trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn. Ngài nêu rõ trách nhiệm tương xứng của cha mẹ đối với con, con đối với cha mẹ, sư trưởng đối với đệ tử, đệ tử đối với sư trưởng v.v. Chính sự đối xử đúng phép tương ứng này tạo ra niềm an lạc, yên lành cho tất cả sáu phương. Và chính với sự đối xử tương xứng này mà các vị Thánh đệ tử đem lại an toàn cho sáu phương quốc độ.
*

* Trang 433 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ