LOGO VNBET
Kinh số 32
KINH A-SÁ-NANG-CHI
(Āānāṭiya Sutta)


 
Bốn thiên vương và các vị Dạ-xoa đến yết kiến Thế Tôn tại núi Linh Thứu. Vua Tỳ-sa-môn bạch Đức Phật về thực trạng các vị Dạ-xoa. Có vị tin tưởng Thế Tôn, có vị không tin tưởng, nhưng phần lớn không tin tưởng. Phần lớn lại không theo năm giới Đức Phật giảng dạy. Trong hang cốc thâm sâu, có các đệ tử Thế Tôn tu hành thanh tịnh nhưng các Thượng phẩm Dạ-xoa không tin tưởng Thế Tôn. Do vậy, Vua Tỳ-sa-môn đề nghị nên học chú tntiyarakkha để khởi lòng tin cho Dạ-xoa, để che chở hộ trì các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, các Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ. Sau khi được Thế Tôn cho phép, vua Tỳ-sa-môn đọc bài hộ kinh.
Đoạn đầu bài này là đoạn tán thán và đảnh lễ bảy Đức Phật quá khứ và hiện tại, các đoạn sau đề cập các vua trị vì mười phương. Phương Đông do Trì Quốc thiên vương trị vì, có các Càn-thát-bà hầu quanh; phương Nam do Tỳ-lâu-lặc thiên vương trị vì, có các loài Cưu

* Trang 434 *
device

-bàn-trà hầu quanh; phương Tây do Tỳ-lâu-bác-xoa thiên vương trị vì, có các Nga hầu quanh; phương Bắc được gọi là Bắc-cu-lô-châu, do vua Kuvera trị vì với núi Neru, với đời sống thanh nhàn sung túc, với nhiều thành phố lâu đài cao đẹp và lakamanda là kinh đô của vua. Mỗi vị vua có rất đông thái tử, đồng một tên Inda và cả hội chúng đều đảnh lễ Đức Phật Gotama.
Hiệu năng bộ kinh này là che chở cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, các Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ khỏi một vị Càn-thát-bà, Câu-bàn-trà, Dạ-xoa, Nga, hay một loài phi nhơn nào hãm hại.
*

* Trang 435 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ