LOGO VNBET
Kinh số 33
ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ
(Mahgoplaka Sutta)
(M.i, 220)
 
A. Duyên khởi:
I. Thế Tôn dạy một người chăn bò không đầy đủ 11 pháp, không thể khiến đàn bò được tăng thịnh. Cũng vậy, một Tỷ-kheo không đầy đủ 17 pháp, không thể lớn mạnh trong pháp và luật này.
B. Chánh Kinh:
II. Thế nào là vị Tỷ-kheo không đầy đủ 11 pháp?
1. Không biết rõ các sắc.
2. Không khéo phân biệt các tướng.
3. Không trừ bỏ trứng con bọ chét.
4. Không băng bó vết thương.
5. Không có xông khói.
6. Không thể biết chỗ nước có thể lội qua.

* Trang 92 *
device

7. Không biết chỗ nước uống.
8. Không biết con đường.
9. Không thiện xảo chỗ con bò có thể ăn cỏ.
10. Là người vắt sữa cho đến chỗ khô kiệt.
11. Không tôn kính đặc biệt các vị Thượng tọa, Trưởng lão.
III. Rồi Thế Tôn nói về vị Tỷ-kheo đầy đủ 11 đức hạnh.

C. Kết luận:
Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 93 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ