LOGO VNBET
Kinh số 33
KINH PHÚNG TỤNG
(Sangūti Sutta)
 
Dân chúng Mallā xây dựng một hội trường ở Pāvā, tên là Ubbhataka và dâng cúng Đức Phật. Ngài nhận lời và đến tại hội trường thuyết pháp cho đến khuya. Sau khi các vị Mall về, Đức Phật cảm thấy mệt nên nằm xuống nghỉ và dạy Đại đức Sriputta thuyết giảng cho chúng Tăng nghe.
Ngài Sriputta, nhân Nigaṇṭha Nātaputta vừa mới từ trần và các Nigaṇṭha chia thành hai phe cãi cọ tranh luận, Ngài mới tụng đọc lại các Pháp do Thế Tôn giảng dạy để gìn giữ lại những lời Phật dạy và tránh khỏi những tranh chấp về sau. Rồi Ngài Sriputta kể từ một Pháp, hai Pháp cho đến mười Pháp và như vậy tóm tắt lại những pháp số đã được Thế Tôn giảng dạy. Sự sắp đặt ở đây dựa theo con số một Pháp cho đến mười Pháp. Cứ trong mỗi con số, Ngài kể lại tất cả Pháp cùng một con số. Như nói hai Pháp thời kể Danh và Sắc là

* Trang 436 *
device

hai Pháp thứ nhất cho đến Tận trí và Vô sanh trí là hai Pháp thứ 33. Các Pháp sau cũng theo thứ tự và phân loại này.
Kinh này quan trọng vì tóm tắt các Pháp Đức Phật đã thuyết giảng và mở đầu cho Luận tạng Abhidhamma, mà kinh này là một ví dụ điển hình.
*

* Trang 437 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ