LOGO VNBET
Kinh số 34
KINH THẬP THƯỢNG
(Dasuttara Sutta)
 
Kinh này cũng do Đại đức Sriputta thuyết giảng giống như kinh Sangỵti số 33, nhưng pháp số phân loại có khác hơn. Ở đây cũng kể từ một pháp đến mười pháp, nhưng trong một pháp lại phân chia pháp có nhiều tác dụng, pháp cần phải tu tập, pháp cần phải biến tri, pháp cần phải đoạn trừ, pháp chịu phần tai hại, pháp đưa đến thù thắng, pháp rất khó thể nhập, pháp cần được sanh khởi, pháp cần được thắng trí, pháp cần được tác chứng.
Ví dụ như nói về pháp số một. Một pháp có nhiều tác dụng là bất phóng dật. Một pháp cần được tu tập là niệm thân câu hữu với khả ý. Một pháp cần phải biến tri là xúc hữu lậu, hữu thủ. Một pháp cần phải đoạn trừ là ngã mạn. Một pháp chịu phần tai hại là bất chánh tác ý. Một pháp rất khó thể nhập là vô gián tâm định. Một pháp cần được sanh khởi là bất động trí.

* Trang 438 *
device

Mỗi pháp phân loại thành 10 pháp như vậy. Một pháp được đề cập có một số giống với các pháp trong kinh trước, và vì vậy không thể tránh khỏi sự trùng lặp.
*
 

* Trang 439 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ