LOGO VNBET
Kinh số 4
KINH SỢ HÃI KHIẾP ĐẢM
(Bhayabherava Sutta)
(M.i, 16)
 
A. Duyên khởi
Câu chuyện giữa Sa-môn Gotama với Bà-la-môn Jṇussoṇi: 2 vấn đề được đề cập. Sa-môn Gotama là bậc lãnh đạo các đệ tử, và đời sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu rất là khó khăn.
B. Chánh kinh:
Sa-môn Gotama nói lên kinh nghiệm của Ngài khi sống trong rừng núi, đối trị với khiếp đảm cho đến khi thành Phật.
I. Ai có 16 tánh bất thiện, không thể sống trong rừng núi mà không khởi lên sợ hãi. Sa-môn không có những đức tánh ấy, nên sống trong rừng núi không có sợ hãi.
II. Phương pháp Sa-môn Gotama dùng để đối trị sợ hãi và hành trì thiền định.

* Trang 27 *
device

1. Đối trị sợ hãi.
2. Các đức tánh tu tập.
3. Tu thiền.
III. Sa-môn Gotama chứng được 3 minh và thỉnh thoảng vẫn sống trong rừng núi.

C. Kết luận:
Lời tán thán của Bà-la-môn Jṇussoṇi.

 
*

* Trang 28 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ