LOGO VNBET
Kinh số 42
KINH VERAÑĐJAKA
(Verađjaka Sutta)
(M.i, 290)
 
(Nội dung giống kinh Sleyyaka)

* Trang 110 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ