LOGO VNBET
Kinh số 43
ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG
(Mahvedalla Sutta)
(M.i, 292)
A. Duyên khởi:
Tôn giả Mahkotthita đến thăm Tôn giả Sriputta và hỏi một số vấn đề liên quan đến chánh pháp. Tôn giả Sriputta đã trả lời với bài kinh này.
B. Chánh kinh:
Cuộc đàm luận giữa hai Tôn giả về một số vấn đề.
I. Liệt tuệ và trí tuệ.
II. Thức và trí tuệ.
III. Cảm thọ, tưởng và thức.
IV. Ý căn thanh tịnh, không liên hệ đến 5 căn đưa đến thiền chứng gì? Vai trò của tuệ nhãn và 3 ý nghĩa của trí tuệ.
V. Chánh tri kiến do hai duyên sanh khởi và được hỗ trợ bởi 5 chi phần.

* Trang 111 *
device

VI. Có bao nhiêu hữu. Sanh khởi và đoạn diệt của hữu.
VII. Thế nào là sơ thiền. Sơ thiền loại bỏ 5 pháp gì và thành tựu 5 pháp gì.
VIII. Cảnh giới và hành giới của 5 căn.
IX. 5 căn, tuổi thọ và sức nóng.
X. Thọ hành và các pháp được cảm thọ. Sự sai khác giữa người đã chết và vị chứng diệt thọ tưởng định.
XI. Do bao nhiêu duyên, chứng được tâm giải thoát, bất khổ, bất lạc, vô tướng tâm giải thoát. Do bao nhiêu duyên an trú và xuất khởi vô tướng tâm giải thoát.
C. Kết luận:
Tôn giả Mahkotthita hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sriputta thuyết giảng.
*

* Trang 112 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ