LOGO VNBET
Kinh số 45
TIỂU KINH PHÁP HÀNH
(Cḷadhammasamdna Sutta)
(M.i, 305)
A . Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Có 4 loại pháp hành.
1. Hiện tại lạc, quả báo khổ.
2. Hiện tại khổ, quả báo cũng khổ.
3. Hiện tại khổ, quả báo lạc.
4. Hiện tại lạc, quả báo cũng lạc.
II. Thế nào là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ.
III. Thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ.
IV. Thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc.

* Trang 115 *
device

V. Thế nào là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc.
C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 116 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ