LOGO VNBET
Kinh số 49
KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH
(Brahmanimantanika Sutta)
(M.i, 326)
 
A. Duyên khởi:
Đức Phật gọi các Tỷ-kheo và kể cho các Tỷ-kheo nghe câu chuyện giữa Đức Phật và Phạm thiên Baka.
B. Chánh kinh:
Câu chuyện giữa Đức Phật và Phạm thiên Baka.
I. Đức Phật nghe Phạm thiên Baka khởi lên ác tà kiến và đến khuyên Phạm thiên bỏ đi ác tà kiến ấy.
II. Ác ma can thiệp khuyên Đức Phật chấp nhận những gì Phạm thiên nói, không trái ý Phạm thiên. Đức Phật trả lời đã biết ác ma là ai, và nhấn mạnh các Phạm thiên nằm trong uy lực của ác ma, còn Đức Phật thời không vậy.

* Trang 125 *
device

III. Cuộc đàm thoại giữa Phạm thiên và ác ma:
1. Phạm thiên nói lên ác tà kiến của mình và khuyên Đức Phật nên theo ý của Phạm thiên.
2. Thế Tôn trả lời:
a. Ngài biết sự quang vinh và sanh thú của Phạm thiên.
b.     Thế Tôn thù thắng, vượt trên Phạm thiên.
c. Thế Tôn không lãnh thọ và không tôn trọng 4 đại, không nghĩ 4 đại là của ta.
3. Phạm thiên khoe khoang thần lực của mình nhưng không phô trương được. Thế Tôn thực hiện thần thông lực của mình và được chúng Phạm thiên tán thán.
IV. Ác ma lại can thiệp lần thứ hai, khuyên Thế Tôn chớ có thuyết pháp độ sanh, vì làm vậy sẽ an trú với thân hạ liệt, nếu không thuyết pháp thời được thân thù thắng.
V. Thế Tôn bác bỏ lời cản ngăn của ác ma, nói rằng ác ma sở dĩ khuyên can vậy là sợ

* Trang 126 *
device

các chúng sanh thoát khỏi tầm tay của ác ma. Thế Tôn đúc kết với lời định nghĩa danh hiệu Như Lai.
C. Kết luận:
Ác ma thất bại, không thuyết phục được Thế Tôn, và vì có lời mời của Phạm thiên, nên được gọi là Phạm thiên thỉnh kinh.

* Trang 127 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ