LOGO VNBET
Kinh số 5
KINH KHÔNG UẾ NHIỄM
(Anangana Sutta)
(M.i, 24)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả Sriputta gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
I. Tôn giả Sriputta nói có 4 hạng người ở đời:
1. Hạng có cấu uế và không biết mình có cấu uế,
2. Hạng có cấu uế và biết mình có cấu uế,
3. Hạng không có cấu uế và không biết mình không có cấu uế,
4. Hạng không có cấu uế và biết mình không có cấu uế.
II. Với câu hỏi của Tôn giả Moggallna, Tôn giả Sriputta giải thích vì sao hạng không

* Trang 29 *
device

như thật biết mình có cấu uế và không có cấu uế là hạ liệt; còn hạng như thật biết mình có cấu uế và biết mình không có cấu uế là ưu thắng.
III. Thế nào là cấu uế? 13 trường hợp cấu uế có thể xảy đến cho vị Tỷ-kheo ở trong chúng.
IV. Tỷ-kheo có cấu uế, dù ở trong rừng, tu hạnh đầu đà... vẫn không được các vị đồng phạm hạnh cung kính. Trái lại, vị Tỷ-kheo sống gần làng mạc, nhưng không cấu uế, vẫn được các vị đồng phạm hạnh cung kính.
Tôn giả Moggallna dùng ví dụ tán thán Tôn giả Sriputta đã khéo rõ biết tâm tư của vị xuất gia không chân chánh và vị xuất gia chân chánh.

C. Kết luận:
Hai vị Tôn giả cùng nhau khéo nói, cùng nhau tuỳ hỷ.
*

* Trang 30 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ