LOGO VNBET
Kinh số 6
KINH ƯỚC NGUYỆN
(kankheyya Sutta)
(M.i, 33)
A. Duyên khởi
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
Thế Tôn đề cao giới hạnh, thuyết 13 ước nguyện của vị Tỷ-kheo và điều kiện để thành tựu 13 ước nguyện ấy (tức là hành trì Giới, Định, Tuệ).
I. 6 ước nguyện về nếp sống giữa chúng Tăng.
II. 2 ước nguyện về Thiền sắc giới và Thiền vô sắc giới.
III. 3 uớc nguyện về quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai.
IV. 6 ước nguyện về 6 thông: Thần túc, Thiên nhĩ, Tha tâm, Túc mạng, Thiên nhãn, Lậu tận.

* Trang 31 *
device

V. Thế Tôn đề cao giới hạnh.

C. Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

 
*

* Trang 32 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ