LOGO VNBET
Kinh số 61
KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA
Ở RỪNG AM-BÀ-LÂM

(Ambalaṭṭhikrhulovda Sutta)
(M.i, 414)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn đi đến Tôn giả Rhula và thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn dùng thí dụ nước trong chậu thau và con voi lâm trận để dạy cho Rhula chớ có biết mà nói láo.
1. Ví dụ nước trong chậu thau.
2. Ví dụ con voi lâm trận.
II. Thế Tôn dạy Tôn giả Rhula phải phản tỉnh nhiều lần trước khi làm ba nghiệp: thân, khẩu, ý.
III. Trong quá khứ, vị lai, và hiện tại, các Sa-môn, Bà-la-môn đã, đang và sẽ tịnh hóa ba

* Trang 157 *
device

nghiệp đều nhờ phản tỉnh ba nghiệp nhiều lần. Thế Tôn khuyên Tôn giả Rhula cần phải phản tỉnh như vậy.
C. Kết luận:
Tôn giả Rhula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
*

* Trang 158 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ