LOGO VNBET
Kinh số 7
KINH JĀLIYA
(Jāliya Sutta)

(Kinh này có nội dung tương tự kinh Mahāli số 6 vừa nói trước).
 
*

* Trang 376 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ