LOGO VNBET
Kinh số 7
KINH VÍ DỤ TẤM VẢI
(Vatthpama Sutta)
(M.i, 36)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
B. Chánh kinh:
I. Cõi ác chờ đợi tâm cấu uế, như tấm vải nhơ, được màu nhuộm không tốt đẹp. Cõi lành chờ đợi tâm không cấu uế, như tấm vải sạch được màu nhuộm tốt đẹp.
II. Quá trình hiểu biết cấu uế đưa đến giải thoát giác ngộ.
1. Biết được các cấu uế và đoạn trừ được cấu uế.
2. Lòng tin bất động đối với 3 ngôi báu.
3. Chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ và hướng đến thiền định.
4. Tu 4 vô lượng tâm.

* Trang 33 *
device

5. Tu tuệ chứng quả A-la-hán.
III. Thế Tôn đọc lên bài kệ để trả lời Bà-la-môn Sundarika.
C. Kết luận:
Nghe xong bài kệ, Bà-la-môn Sundarika tán thán 3 ngôi báu, xin quy y và xin xuất gia, cuối cùng chứng quả.

*

* Trang 34 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ