LOGO VNBET
Kinh số 70
KINH KĪṬĀGIRI
(Kỵṭgiri Sutta)
(M.i, 473)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn khuyên các Tỷ-kheo chớ có ăn ban đêm, nhưng Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka không vâng theo nên Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
B. Chánh kinh:
I. Thế Tôn biết khi cảm thọ một cảm giác nào, thiện pháp bị tổn giảm, bất thiện pháp tăng trưởng. Thế Tôn khuyên nên từ bỏ cảm thọ ấy.
Thế Tôn biết khi cảm thọ một cảm giác nào, thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm. Thế Tôn khuyên nên cảm giác cảm thọ ấy.
II. Thế Tôn dạy, đối với các bậc vô học, không có sự việc gì cần phải làm nhờ không

* Trang 176 *
device

phóng dật; đối với các vị hữu học, có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Thế Tôn dạy có 7 hạng người ở đời, 2 hạng đầu không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật, 5 hạng sau có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật.
III. Trí tuệ cần phải thành tựu từ từ qua 12 giai đoạn: Tin - đi đến gần phục vụ - lóng tai - nghe pháp - thọ trì pháp - suy tư ý nghĩa - chấp thuận - ước muốn - nỗ lực - cân nhắc - tinh cần - tự thân chứng được sự thật tối thượng-vị ấy thấy.
IV. Sự thuyết trình gồm có bốn phần.
C. Kết luận:
Các vị Tỷ-kheo tín thọ lời Thế Tôn dạy.

*

* Trang 177 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ