LOGO VNBET
Kinh số 71
KINH BA MINH VACCHAGOTTA
(Tevijja-Vacchagotta Sutta)
(M.i, 481)
 
A. Duyên khởi:
Thế Tôn đi đến gặp du sĩ ngoại đạo Vacchagotta và cuộc đàm luận giữa hai vị này bắt đầu.
B. Chánh kinh:
I. Vacchagotta hỏi Đức Phật có phải là bậc nhất thiết trí không, thì Đức Phật trả lời là không phải.
II. Đức Phật là vị đã chứng được ba minh.
III. Vacchagotta hỏi bốn câu hỏi về cư sĩ tại gia và về tà mạng ngoại đạo. Đức Phật trả lời cả bốn câu hỏi.
C. Kết luận:
Vacchagotta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

* Trang 178 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ