LOGO VNBET
Kinh số 76
KINH SANDAKA
(Sandaka Sutta)
(M.i, 514)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả nanda được du sĩ Sandaka hỏi Sa-môn Gotama thuyết giảng những gì. Tôn giả nanda trả lời là Sa-môn Gotama giảng 4 pháp phi phạm hạnh trú và 4 pháp bất an phạm hạnh. Rồi Tôn giả trình bày sự xuất hiện của Như Lai, phương pháp Ngài dạy và vị Thiện nam tử xuất gia hành trì giới định tuệ và chứng quả.
B. Chánh kinh:
I. Bốn pháp phi phạm hạnh trú:
1. Thuyết đoạn diệt, sự phê bình của người có trí đối với lý thuyết này.
2. Thuyết vô nghiệp, làm ác, làm thiện không có lợi ích, không có công đức và lời phê bình của người có trí đối với lý thuyết này.

* Trang 190 *
device

3. Thuyết không nhân, không duyên, thuyết định mệnh và lời phê bình của người có trí.
4. Thuyết luân hồi tịnh hoá và lời phê bình của người trí.
II. 4 bất an phạm hạnh:
1. Bậc đạo sư tự cho mình là nhất thiết trí và tự cho mình biết được tất cả những gì phải xảy ra. Lời phê bình của bậc có trí.
2. Bất an phạm hạnh thứ hai, vị đạo sư y cứ theo truyền thuyết, thuyết pháp theo truyền thuyết. Lời phê bình của người có trí.
3. Bất an phạm hạnh thứ ba, vị đạo sư là nhà lý luận, thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình sáng tác. Lời phê bình của người có trí.
4. Bất an phạm hạnh thứ tư, đạo sư là người đần độn ngu si. Lời phê bình của người có trí.
III. Theo lời Sandaka yêu cầu, Tôn giả nanda nói đến sự ra đời của Sa-môn Gotama và lời giảng dạy của Ngài.
a. Như Lai xuất hiện ở đời thuyết pháp, thiện nam tử nghe pháp, khởi lòng tin, xuất gia.

* Trang 191 *
device

b. Vị ấy hành trì giới định tuệ, chứng được ba minh, chứng quả A-la-hán. Như vậy người có trí có thể sống phạm hạnh với một đạo sư như vậy.
c. Vị Tỷ-kheo đã thành bậc A-la-hán:
1. Không có vi phạm 5 pháp.
2. Đi đứng nằm ngồi, đều ý thức mình đã đoạn tận các lậu hoặc.
3. Trong pháp luật ấy, không có khen mình chê người, và có trăm ngàn vị đã chứng quả, không phải ít như ngoại đạo.
C. Kết luận:
Sandaka đưa đồ chúng sống phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama.
*

* Trang 192 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ