LOGO VNBET
Kinh số 8
KINH ĐOẠN GIẢM
(Sallekha Sutta)
(M.i, 40)
 
A. Duyên khởi:
Tôn giả Mahcunda hỏi làm thế nào đoạn trừ các sở kiến về tự ngã và về thế giới được khởi lên, Thế Tôn trả lời cần phải như thật chánh quán với trí tuệ là “Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi”.
B. Chánh kinh:
I. 4 thiền, 4 không, không phải là đoạn giảm, 4 thiền là hiện tại lạc trú, 4 không là tịch tịnh trú.
II. Thế Tôn giảng pháp môn đoạn giảm.
III. Thế Tôn giảng pháp môn khởi tâm.
IV. Thế Tôn giảng pháp môn đối trị.
V. Thế Tôn giảng pháp môn hướng thượng.

* Trang 35 *
device

VI. Thế Tôn giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn.
VII. Thế Tôn đúc kết các pháp môn đã được thuyết giảng và khuyên hành thiền.
C. Kết luận:
Tôn giả Mahcunda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết giảng.
*

* Trang 36 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ