LOGO VNBET
Kinh số 83
KINH MAKHĀDEVA
(Makhādeva Sutta)
(M.ii, 75)
A. Duyên khởi:
Thế Tôn trú ở Mithil tại rừng Makhdevamba đến tại một địa điểm, Ngài mỉm cười. Tôn giả nanda hỏi lý do, Thế Tôn kể sự tích của Vua Mikhdeva và truyền thống của vị vua này.
B. Chánh kinh:
I. Truyền thống của vương tộc Makhdeva
1. Truyền thống của Makhdeva:
a. Trị vì cho đến khi sợi tóc bạc hiện ra.
b.     Trao vương vị cho vị con trưởng, dặn dò giữ gìn truyền thống và xuất gia.
c. Tu tập bốn vô lượng tâm được sanh lên Phạm thiên giới.
2. Truyền thống của người con trưởng vua Makhdeva:

* Trang 206 *
device

a. Sợi tóc bạc hiện ra.
b.     Trao vương vị cho con trưởng, dặn dò giữ gìn truyền thống và xuất gia.
c. Tu tập 4 vô lượng tâm được sanh lên Phạm thiên giới.
3.     Vua Nemi, vua cuối cùng:
a. Vua Nemi đi thăm tam thập tam thiên.
b.     Vua Nemi trở về cho đến khi tóc bạc hiện ra.
c. Vua Nemi trao vương vị cho con và xuất gia, tu bốn vô lượng tâm và được sanh Phạm thiên giới.
d.     Con vua Nemi là Kaḷrajanaka không theo truyền thống ấy, truyền thống bị gián đoạn.
4. Thế Tôn xác nhận Makhdeva là tiền thân của Đức Phật, Thế Tôn.
II. Truyền thống hiện tại của Thế Tôn, tám chánh đạo.
C. Kết luận:
Tôn giả nanda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.

* Trang 207 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ