LOGO VNBET
MỤC LỤC
 
Phần I
Dàn Ý Kinh Trung Bộ
[Majjhima Nik
āya]
 1. Kinh số 1 – Kinh Pháp Môn Căn Bổn…………….19
 2. Kinh số 2 – Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc…………….22
 3. Kinh số 3 – Kinh Thừa Tự Pháp…………………….25
 4. Kinh số 4 – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm……………..27
 5. Kinh số 5 – Kinh Không Uế Nhiễm…………………29
 6. Kinh số 6 – Kinh Ước Nguyện………………………31
 7. Kinh số 7 – Kinh Ví Dụ Tấm Vải……………………..33
 8. Kinh số 8 – Kinh Đoạn Giảm………………………….35
 9. Kinh số 9 – Kinh Chánh Tri Kiến………………………37
 10. Kinh số 10 – Kinh Niệm Xứ……………………………40
 11. Kinh số 11 – Tiểu Kinh Sư Tử Hống…………………..42
 12. Kinh số 11 – Đại Kinh Sư Tử Hống ……………………44
 13. Kinh số 13 – Đại Kinh Khổ Uẩn………………………….46
 14. Kinh sô 14 – Tiểu Kinh Khổ Uẩn………………………..48
 15. Kinh số 15 – Kinh Tư Lượng……………………………50
 16. Kinh số 16 – Kinh Tâm Hoang Vu………………………52

* Trang 7 *
device

 1. Kinh số 17 – Kinh Khu Rừng……………………………54
 2. Kinh số 18 – Kinh Mật Hoàn……………………………..56
 3. Kinh số 19 – Kinh Song Tâm………………………………58
 4. Kinh số 20 – Kinh AN Trú Tầm………………………….60
 5. Kinh số 21 – Kinh Ví Dụ Cái Cưa……………………….62
 6. Kinh số 22 – Kinh Ví Dụ Con Rắn………………………….66
 7. Kinh số 23 – Kinh Gò Mối…………………………………70
 8. Kinh số 24 – Kinh Trạm Xe ……………………………….72
 9. Kinh số 25 – Kinh Bẫy Mồi…………………………………74
 10. Kinh số 26 – Kinh Thánh Cầu………………………………77
 11. Kinh số 27 – Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi………………….79
 12. Kinh số 28 – Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi……………………81
 13. Kinh số 29 – Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây……………………83
 14. Kinh số 30 – Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây……………..85
 15.  Kinh số 31 – Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò…………….87
 16. Kinh số 32 – Đại Kinh Rừng Sừng Bò………………..89
 17. Kinh số 33 – Đại Kinh Người Chăn Bò………………92
 18. Kinh số 34 – Tiểu Kinh Người Chăn Bò………………94
 19. Kinh số 35 – Tiểu Kinh Saccaka………………………96
 20. Kinh số 36 – Đại Kinh Saccaka ……………………….98
 21. Kinh số 37 – Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái…………………..100
 22. Kinh số 38 – Đại Kinh Đoạn Tận Ái……………………….102
 23. Kinh số 39 – Đại Kinh Xóm Ngựa……………………….104
 24. Kinh số 40 – Tiểu Kinh Xóm Ngựa……………………….106
 25. Kinh số 41 – Kinh Sālleya…………………………..108
 26. Kinh số 42 – Kinh Verañjaka……………………110
 27. Kinh số 43 – Đại Kinh Phương Quảng…………………….111

* Trang 8 *
device

 1. Kinh số 44 – Tiểu Kinh Phương Quảng……………………..113
 2. Kinh số 45 – Tiểu Kinh Pháp Hành………………………….115
 3. Kinh số 46 – Đại Kinh Pháp Hành…………………………..117
 4. Kinh số 47 – Kinh Tự Sát …………………………………120
 5. Kinh số 48 – Kinh Kosambi………………………………..122
 6. Kinh số 49 – Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh…………………125
 7. Kinh số 50 – Kinh Hàng Ma…………………………….128
 8. Kinh số 51 – Kinh Kandaraka………………………………131
 9. Kinh số 52 – Kinh Bát Thành………………………………134
 10. Kinh số 53 – Kinh Hữu Học………………………………136
 11. Kinh số 54 – Kinh Potaliya…………………………….138
 12. Kinh số 55 – Kinh Jīvaka………………………………141
 13. Kinh số 56 – Kinh Upāli………………………………143
 14. Kinh số 57 – Kinh hạnh con chó……………………………..146
 15. Kinh số 57 – Kinh vương tử vô úy…………………………….148
 16. Kinh số 59 – Kinh nhiều cảm thọ……………………………..151
 17. Kinh số 60 – Kinh không gì chuyển hướng……………………153
 18. Kinh số 61 – Kinh giáo giới La Hầu Lao ở rừng Am Bà Lâm…..157
 19. Kinh số 62 – Kinh Đại giáo giới La Hầu La……………………..159
 20. Kinh số 63 – Tiểu kinh Mālunkya…………………………161
 21. Kinh số 64 – Đại kinh Mālunkya…………………………..163
 22. Kinh số 65 – Kinh Bhaddāli…………………………………165
 23. Kinh số 66 – Kinh ví dụ con chim cáy………………………………167

* Trang 9 *
device

 1. Kinh số 67 – Kinh Catumā…………………………………170
 2. Kinh số 68 – Kinh Nalakapāna………………………………..171
 3. Kinh số 69 – Kinh Gulissāni……………………………………173
 4. Kinh số 70 – Kinh Kīṭāgiri…………………………………..176
 5. Kinh số 71 – Kinh ba minh Vacchagotta………………………………..178
 6. Kinh số 72 – Kinh Aggivacchagotta……………………………………179
 7. Kinh số 73 – Đại kinh Aggivacchagotta…………………………………..181
 8. Kinh số 74 – Kinh Trường trảo…………………………………………..183
 9. Kinh số 75 – Kinh Māgandiya…………………………………..185
 10. Kinh số 76 – Kinh Sandaka……………………………………………..190
 11. Kinh số 77 – Kinh Mahāsakuludāyi……………………………..193
 12. Kinh số 78 – Kinh Samaṇamaṇḍikā………………………………..195
 13. Kinh số 79 – Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu Đà Di……………………………..197
 14. Kinh số 80 – Kinh Vekhanassa……………………………………………199
 15. Kinh số 81 – Kinh Ghaṭīkāra………………………………………201
 16. Kinh số 82 – Kinh Raṭṭthapāla……………………………………203
 17. Kinh số 83 – Kinh Makhādeva……………………………………...206
 18. Kinh số 84 – Kinh Madhurā………………………………………..208
 19. Kinh số 85 – Kinh Bồ Đề vương tử……………………………………….210
 20. Kinh số 86 – Kinh Angulimāla…………………………………….213
 21. Kinh số 87 – Kinh Ái Sanh…………………………………………………215
 22. Kinh số 88 – Kinh Bāhitika…………………………………………217
 23. Kinh số 89 – Kinh pháp trang nghiêm………………………………………..219
 24. Kinh số 90 – Kinh Kaṇṇakatthala……………………………………..222

* Trang 10 *
device

 1. Kinh số 91 – Kinh Brahmāyu………………………………………..225
 2. Kinh số 92 – Kinh Sela………………………………………………………227
 3. Kinh số 93 – Kinh Assalāyana………………………………………….229
 4. Kinh số 94 – Kinh Ghoṭamukha………………………………………232
 5. Kinh số 95 – Kinh Cankī……………………………………………235
 6. Kinh số 96 – Kinh Esukārī…………………………………………..238
 7. Kinh số 97 – Kinh Dhānañjāṇi………………………………………240
 8. Kinh số 98 – Kinh Vāseṭṭha……………………………………………242
 9. Kinh số 99 – Kinh Subha………………………………………………244
 10. Kinh số 100 – Kinh Sangārava……………………………………..248
 11. Kinh số 101 – Kinh Devadaha………………………………………250
 12. Kinh số 102 – Kinh năm ba………………………………………………………252
 13. Kinh số 103 – Kinh như thế nào…………………………………………………254
 14. Kinh số 104 – Kinh làng Sāma………………………………………..256
 15. Kinh số 105 – Kinh thiện tinh…………………………………………………..258
 16. Kinh số 106 – Kinh bất động lợi ích……………………………………………260
 17. Kinh số 107 – Kinh Gaṇaka Moggallāna……………………………….262
 18. Kinh số 108 – Kinh Gopaka Moggallāna………………………….264
 19. Kinh số 109 – Đại kinh mãn nguyệt……………………………………….266
 20. Kinh số 110 – Tiểu kinh mãn nguyệt…………………………………………267
 21. Kinh số 111 – Kinh bất đoạn………………………………………………..268
 22. Kinh số 112 – Kinh sáu thanh tịnh…………………………………………270
 23. Kinh số 113 – Kinh chân nhân………………………………………………273
 24. Kinh số 114 – Kinh nên hành trì và không nên hành trì………………………275
 25. Kinh số 115 – Kinh đa giới…………………………………………………..277

* Trang 11 *
device

 1. Kinh số 116 – Kinh thôn tiên………………………………………………..279
 2. Kinh số 117 – Đại kinh bốn mươi………………………………………………280
 3. Kinh số 118 – Kinh nhập tức xuất tức niệm…………………………………..282
 4. Kinh số 119 – Kinh thân hành niệm……………………………………………284
 5. Kinh số 120 – Kinh hành sanh…………………………………………………287
 6. Kinh số 121 – Kinh tiểu không………………………………………………..289
 7. Kinh số 122 – Kinh Đại không…………………………………………………292
 8. Kinh số 123 – Kinh hy hữu vị tằng hữu pháp……………………………………295
 9. Kinh số 124 – Kinh Bạc Câu La…………………………………………………297
 10. Kinh số 125 – Kinh điều ngự địa………………………………………………..300
 11. Kinh số 126 – Kinh Phù di………………………………………………………303
 12. Kinh số 127 – Kinh A na luật…………………………………………………….306
 13. Kinh số 128 – Kinh tùy phiền não……………………………………………….308
 14. Kinh số 129 – Kinh hiền ngu…………………………………………………….310
 15. Kinh số 130 – Kinh thiên sứ………………………………………………………..313
 16. Kinh số 131 – Kinh nhứt dạ hiền giả………………………………………………….316
 17. Kinh số 132 – Kinh A Nan nhứt dạ hiền giả……………………………………………317
 18. Kinh số 133 – Kinh Đại Ca Chiên Diên nhứt dạ hiền giả……………………………319
 19. Kinh số 134 – Kinh Lomasakangiya……………………………………………321
 20. Kinh số 135 – Kinh Tiểu nghiệp phân biệt………………………………………323
 21. Kinh số 136 – Kinh Đại nghiệp phân biệt………………………………………..325
 22. Kinh số 137 – Kinh phân biệt sáu xứ…………………………………………….328

* Trang 12 *
device

 1. Kinh số 138 – Kinh tống thuyết biệt thuyết………………………………………….330
 2. Kinh số 139 – Kinh vô tránh phân biệt…………………………………………….332
 3. Kinh số 140 – Kinh giới phân biệt………………………………………………….334
 4. Kinh số 141 – Kinh phân biệt sự thật……………………………………………..336
 5. Kinh số 142 – Kinh phân biệt cúng dường………………………………………..337
 6. Kinh số 143 – Kinh giáo giới Cấp Cô Độc………………………………………..339
 7. Kinh số 144 – Kinh giáo  giới Channa…………………………………………..341
 8. Kinh số 145 – Kinh giáo giới Phú Lâu Na………………………………………..343
 9. Kinh số 146 – Kinh giáo giới Nandaka…………………………………………345
 10. Kinh số 147 – Tiểu kinh giáo giới La Hầu La………………………………….347
 11. Kinh số 148  - Kinh sáu sáu…………………………………………………….349
 12. Kinh số 149 – Đại kinh sáu xứ………………………………………….351
 13. Kinh số 150 – Kinh nói cho dân chúng Nagaravinda………………………353
 14. Kinh số 151 – Kinh khất thực thanh tịnh……………………………………355
 15. Kinh số 152 – Kinh căn tu tập…………………………………………….357
 
 
Phần II
Tóm tắt Kinh Trường Bộ
[Dīgha Nikāya]
 1. Kinh số 1 – Kinh phạm võng …………………………..361
 2. Kinh số 2 – Kinh Sa môn quả………………………….364

* Trang 13 *
device

 1. Kinh số 3 – Kinh Ambaṭṭha……………………..366
 2. Kinh số 4 – Kinh chủng đức…………………………368
 3. Kinh số 5 – Kinh Cứu La Đàn Lầu…………………..370
 4.  Kinh số 6 – Kinh Mahāli……………………………374
 5. Kinh số 7 – Kinh Jāliya………………………….376
 6. Kinh số 8 – Kinh Kassapa sư tử hống…………………….377
 7. Kinh số 9 – Kinh bổ thác bà lậu……………………..379
 8. Kinh số 10 – Kinh tu bà…………………………..381
 9. Kinh số 11 – Kinh kiên cố……………………………382
 10. Kinh số 12 – Kinh Lô già…………………………….384
 11. Kinh số 13 – Kinh tam minh………………………….386
 12. Kinh số 14 – Kinh đại bổn……………………………..390
 13. Kinh số 15 – Kinh đại duyên……………………………393
 14. Kinh số 16 – Kinh đại bát niết bàn………………………….395
 15. Kinh số 17 – Kinh đại thiện kiến vương……………………..401
 16. Kinh số 18 – Kinh xà ni sa………………………………402
 17. Kinh số 19 – Kinh đại điền tôn……………………………404
 18. Kinh số 20 – Kinh đại hội …………………………………406
 19. Kinh số 21 – Kinh đế thích sở vấn…………………………….409
 20. Kinh số 22 – Kinh đại niệm xứ………………………………..413
 21. Kinh số 23 – Kinh tệ túc……………………………………….415
 22. Kinh số 24 – Kinh ba lê……………………………………….417
 23. Kinh số 25 – Kinh ưu đàm bà la sư tử hống………………………419
 24. Kinh số 26 – Kinh chuyển luân thánh vương sư tử hống…………..421

* Trang 14 *
device

 1. Kinh số 27 – Kinh khởi thế nhân bổn………………………………423
 2. Kinh số 28 – Kinh tự hoan hỷ………………………………….425
 3. Kinh số 29 – Kinh thanh tịnh………………………………….427
 4. Kinh số 30 – Kinh tướng……………………………………….430
 5. Kinh số 31 – Kinh giáo thọ thi ca la việt………………………..432
 6. Kinh số 32 – Kinh a sá nang chi…………………………………434
 7. Kinh số 33 – Kinh phúng tụng…………………………………….436
 8. Kinh số 34 – Kinh thập thượng……………………………………438
 
 
 

 

* Trang 15 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ