LOGO VNBET


Phần II

Tóm Tắt Kinh Trường Bộ
[Dỵgha Nikya]

* Trang 359 *
device

* Trang 360 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ