LOGO VNBET
TÁC PHẨM VÀ DỊCH PHẨM
CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU
ĐÃ XUẤT BẢN

I.   Dịch Kinh tạng Pàli:
      1. Kinh Trường Bộ (2 tập)
      2. Kinh Trung Bộ (3 tập)
      3. Kinh Tương Ưng Bộ (5 tập)
      4. Kinh Tăng Chi Bộ (5 tập)
      5. Kinh Tiểu Bộ: gồm các tập sau
          a. Pháp Cú (Kinh Lời vàng)
          b. Kinh Phật tự thuyết
          c. Kinh Phật thuyết như vậy
          d. Kinh Tập
          e. Trưởng lão Tăng kệ
          g. Trưởng lão Ni kệ
          h. Bổn sinh (2 tập)
II. Dịch từ Abhidhama:
      Thắng Pháp tập yếu luận
(Abhidhamma Atthasangaha)
III.    Sách viết bằng tiếng Anh:
1.   H'suan T'sang, The Pilgrim and Scholar (Huyền Trang, Nhà Chiêm bái và Học giả, Ns. Trí Hải dịch ra Việt văn)
2.   Fa-Hsien, The Unassuming Pilgrim (Pháp Hiển, Nhà Chiêm bái khiêm tốn, Ns. Trí Hải dịch ra Việt văn)

* Trang 440 *
device

Milindapanha And Nàgasenabhikhusùtra A comparative study (Nguyên Tâm - Trần Phương Lan dịch ra Việt văn)
4.   The Chinese Madhyama Àgama And The Pàli Majjhima Nikàya (A comparative study) Luận án Tiến sĩ Phật học (Ns Trí Hải dịch ra Việt văn)
5.   Some Teachings of Lord Buddha on Peace Harmony and Humadignity
IV. Tiếng Việt:
1.   Phật Pháp (đồng tác giả)
2.   Đường về xứ Phật (đồng tác giả)
3.   Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
4.   Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa (dịch)
5.   Sách dạy Pàli (3 tập)
6.   Dàn ý Kinh Trung Bộ và tóm tắt Kinh Trường Bộ (2011)
7.   Toát yếu Kinh Trường Bộ (chưa in)
8.   Chữ Hiếu trong đạo Phật (đồng tác giả)
9.   Hành Thiền
10. Lịch sử đức Phật Thích Ca
11. Hãy Tự mình thắp đuốc lên mà đi
12. Chánh pháp và hạnh phúc
13. Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người (2002)
14. Những mẩu chuyện đạo (2004)
15. Đức Phật nhà đại giáo dục (2004)

* Trang 441 *
device

16. Đức Phật của chúng ta (2005)
17. Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại (2006)
18. Những gì Đức Phật đã dạy (2007)
19. Hiểu và hành Chánh pháp (2008)
20. Chiến thắng Ác ma (2009)
21. Tóm tắt Kinh Trung Bộ (2010)

* Trang 442 *
device

 
Dàn ý Kinh Trung Bộ & Tóm tắt Kinh Trường Bộ