LOGO VNBET
Ấn Quang Pháp Sư Giám Định

Mục Lục

 
  1. Lời Tựa................. Ấn Quang Pháp Sư.
  2. Lời Khen............... Ấn Quang Pháp Sư.
  3. Lời Khen............... Diễn Thực Cư Sĩ.
  4. Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Lục.
  5. Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục.

* Trang 13 *
device

* Trang 14 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục