LOGO VNBET
Cầu Địa Tạng Bồ Tát Đẻ Được Biết Tên Cha
Dật Thanh

 
Dư 3 tuổi thì mồ côi Cha Mẹ, đổi tên và đi ở nhờ. Đến năm 24 tuổi xuất gia, vẫn không biết Cha Mẹ là ai, nay tá túc ở cửa Phật, vẫn thường nghĩ đến khổ nỗi không biết Cha Mẹ tên họ là gì, không thể hồi hương. Gần đây gặp Phổ Đà Hồng Phạt Đường, được biết ngày 18 tháng 4 có U Minh Đại Giới Phật sự, Dư bèn thưa hỏi với Trụ Trì Chiêu Công, vì không biết tên họ Cha Mẹ nên không thể cầu siêu được. Dư nghe như vậy trong lòng càng thêm bi thảm. Bèn hỏi thêm là: “ còn phương pháp nào có thể độ được?” Chiêu Công cho hay chỉ còn cách là phải thành tâm khẩn thiết, cầu khẩn Địa Tạng Bồ Tát cho biết tên họ Cha Mẹ, phải cố gắng chứ không còn cách nào hơn nữa. Dư bèn theo lời làm theo, bèn khẩn thiết cầu khẩn trước tượng Địa Tạng Bồ Tát. Đến giờ Tý ngày đêm 17, nằm mơ thấy một tờ giấy, trên viết tên Cha là Kim Chung Liên ba chữ, mừng quá bèn tỉnh giấc. Sáng hôm

* Trang 164 *
device

sau Vu đến nói cho Chiêu Công hay và mọi Tăng chúng nghe tin này đều cho là lạ. Bồ Tát Đại Nguyện Đại Lực tùy nguyện sở cầu. Dư nay thuật lại chuyện này để người đời nếu cùng cảnh ngộ này thì có thể phát tâm cầu nguyện. Bồ Tát đại từ bi, tùy nguyện chúng sinh, trừ những người lòng không thành, ngược lại với ý Phật sợ chắc khó được cảm ứng. Nếu quả thật có chí tâm cầu nguyện, nương theo lời dạy của Phật,  tin đúng cầu khẩn thì tự nhiên sẽ được cảm ứng.

 
( Tháng 7 thứ 33 ( 1944 ) theo Hoằng Hóa Nguyệt San )
 

* Trang 165 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục