LOGO VNBET
Chở Nước Không Khô
 
Hồng Kiều cư sĩ Lâm, chỉ cách Tịnh Tâm Tự có vài bước, các vị Tăng trong Chùa chuyên tu về Tịnh Độ thôi. Giới hạnh rất nghiêm, mọi người đều kính nể. Tuệ Trác và Duy Tây là hai vị thượng nhân đều được mọi người kính mến. Trong Chùa có một cái ao phóng sinh, nước trong ao lúc nào cũng đầy đủ. Sau khi phóng sanh, người bản xứ đều đến tát nước để bắt cá nhằm trục lợi. Các vị Tăng trong Chùa đến nói khó xin đừng tát nước trong ao. Họ không nghe mà cùng nhau kéo đến tát nước đông hơn trước, từ sáng đến chiều. Không thể tát cạn được một thước nước, mà xe chở nước bị hư hỏng rất nhiều. Mọi người đều lấy làm lạ, nước trong ao chở mãi cũng không cạn, biết là trong đó tất có nguyên do nên chẳng cạn, bèn bảo nhau thôi đừng tát nước ở ao đó nữa.

* Trang 175 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục