LOGO VNBET
Cứu Nguy Dưới Vực
 
Mồng 1 tháng 7 nhuận năm ngoái, ở Lạc Thanh thuộc Nam Đãng Trấn, nơi Địa Tạng Điện ở Nam Bồ Sơn, Địa Tạng Điện Thủ Sự Chu Lộc Minh và Châu Văn Toàn, hai vị cư sĩ vì Bản hội phóng quang linh dị nên phát khởi cử hành Địa Tạng Phật thất, mời Đề Nhất Pháp Sư của Bản hội đến chủ trì. Cùng đi có Lâm Hạo Sĩ cư sĩ tuyên giảng Địa Tạng Kinh, thính giả có trên sáu trăm người.
Điện đó xây ở trên Nam Bồ Sơn, nước uống phải xuống lưng núi gánh lên, lên xuống phải đi tới trên 600 bậc, đường đi quanh co khó khăn. Lúc đó có một ông già phát nguyện, nước uống dùng trong 7 ngày pháp hội đều do một mình ông gánh lên cung cấp. Trời nóng nực, người lại nhiều, mỗi ngày phải dùng tới trên 20 thùng. Khi gà gáy sáng ngày mùng 2 ông dậy đi gánh nước. Trời mưa đường trơn, ông trượt chân ngã tuột xuống chân núi. Bỗng như có người có sức mạnh ở bên cạnh cứu ông. Lúc đó ông còn đang thở dốc, bỗng thấy một người đến cứu, bèn nói cám ơn, nhưng không ai trả lời. Ông định thần nhìn lại thì thấy bốn bề vắng tanh

* Trang 170 *
device

không một bóng người, chỉ thấy chiếc đèn lồng ở đầu đòn gánh tỏa ánh sáng, mới thuật lại chuyện này cho mọi người nghe. Mọi người nghe kể lấy làm lạ. Đề Nhất Pháp Sư nói với mọi người rằng: “May có Địa Tạng hiển linh cứu mạng ông, nếu không thì danh dự pháp hội sẽ bị thương tổn. Vì ông phát nguyện gánh nước cung cấp cho mọi người, công đức rất lớn, nên trong nguy nan được Bồ Tát cứu mạng”.
Việc này làm cho các thiện tín ở địa phương càng thêm thành kính, phát tâm sâu xa làm lợi ích cho chúng sinh.

* Trang 171 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục