LOGO VNBET
Khuyên Nên Nương Vào Việc
Hành Trì kinh Địa Tạng

(Phụ Tu Trì Phương Pháp)

Nhiếp Vân Đài

 
Có người nói thời đại Nguyên Tử này còn tiêu cực nói chi đến Phật pháp ư ? Duy vật thời đại còn nói đến duy tâm Phật pháp ư ? Tôi trả lời là: tác dụng của nguyên tử năng có thể đem một thành thị hóa thành vô, có thể nói là tích cực ư? Phật pháp là một bờ lũy kiên cố, bảo vệ nhân loại an toàn và hòa bình, có thể bảo chứng ở trong xã hội có nhiều người có chính nghị, đồng tình, trọng lòng, khinh tư, tránh làm những việc ác như phạm tội, tranh chấp rồi giết hại nhau. Do đó Phật pháp vô hình chung tiêu trừ mọi tai ương và hư hao. Đó không phải là sự tích cực chân chính ư ?
Phật pháp chính là nói về duy tâm. Điều trọng yếu nhất là đả thông tư tưởng, coi nhẹ việc tự ngã, phổ lợi

* Trang 205 *
device

cho nhân loại và chúng sinh. Triển khai trăm ngàn năm lịch sử. Những người có tiếng trọng Phật học, hoặc là ở trong chính phủ, hay thấy người khổ não và đáng thương mà bố thí, đó tức là vô tướng, đó tức là đại từ tâm chân thật, đó tức cảnh địa của Phật, Bồ Tát, tức là Đại Thừa chính tông. Phật pháp căn bản là không phân biệt lớn nhỏ, là tùy theo tâm lượng của mọi người. Cũng cùng một chuyện bố thí, có kẻ bố thí ngàn vàng, nhưng công đức ít, có kẻ bố thí một đồng tiền nhưng công đức lại lớn. Có một thiếu nữ vì Mẹ mà phát đại thệ nguyện, thành Bồ tát chứng chánh quả. Cho nên Phật pháp Đại Thừa, ai cũng có thể học được, chỉ cần có lòng làm lợi ích cho người, thực lòng Từ Bi, không một chút nào tạp nhiễm, tức là Đại Thừa Phật pháp. Mọi điều này ở trong Địa Tạng Kinh chỉ bảo rất minh bạch. Cho nên những công đức nhỏ này cảm ứng rất mầu nhiệm, nhất là trong thời kỳ mạt pháp, nghiệp chướng rất nặng, chúng sinh bớt khổ được an. Trong thời đại này, đại đa số người không tin có quỷ thần, cũng không tin có sự nhân quả báo ứng. Tôi cũng không dám khuyên can, nếu còn những người sẵn có thiện căn, còn có thể phát tâm tu trì theo Kinh, tất có cảm ứng, sẽ được nhiều lợi ích.
Sở dĩ tôi sưu tầm các sách Đặc San, có đăng tải các sự linh cảm gần đây, mục đích là để chứng minh. Mong các đọc giả đọc bài viết này, đừng nên coi thường. Đó là lời cầu khẩn thiết tha của tôi vậy.

* Trang 206 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục