LOGO VNBET
Lời Sau Khi Biên Soạn
 
Cuốn sách này sau khi in xong, tái bản lần thứ 5. Trong khi chờ xếp đóng thì nhận được của cư sĩ Nhiếp Vân Đài gửi đến ba bản Địa Tạng Linh Cảm Cận Văn. Hôm sau Đại Vân Nguyệt San gửi đến hai bản văn, trong có ghi: Cửu Hoa Sơn Tối Cận Linh Cảm của cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh. Cùng ngày lại nhận được bản viết tay của Hoằng Nhất Pháp Sư, ghi chép rất rõ ràng bản Địa Tạng Kinh Điển Luận. Bèn vội vã họp với Ban Biên Tập sắp xếp lại. Vì vậy mục lục kỳ này không kịp xếp in vào cuốn sách này. Dịp may mắn là cuốn Địa Tạng Bản Nguyện Kinh của Ấn Quang Pháp Sư cũng đã xuất bản trước khi cuốn sách này xuất bản. Trong có phụ lục bài Linh Cảm Lục, qua Pháp Sư giám định theo thứ tự xếp lại để in và nhờ Pháp Sư viết lời tựa. Hoằng Công thiết kế bìa sách. Mọi việc tiến hành đồng đều không trước chẳng sau. Thật là một nhân duyên bất khả tư nghì. Phận may mắn không ngờ được như vậy. Lạ hơn nữa là tháng bảy trong năm tái bản lần thứ tư, đang lo không ai đưa đến đạo trường Cửu Hoa Sơn, thì Ngô Thị nhà Họ Quan đến nói là nội nhật

* Trang 92 *
device

sẽ lên Cửu Hoa Sơn dâng hương. Không lâu sau, Quốc Quang Thư Cục gửi sách đến, người bạn họ Hà cũng gửi đèn hương đến, đều được Ngô Thị mang tất cả lên Cửu Hoa Sơn dùm. Ngô Thị nói là mùa Thu khí trời còn ấm, tín đồ hành hương rất đông, tìm không ra người bố thí thuốc men lúc này, rất lấy làm buồn rầu. Chiều hôm đó cư sĩ đang ngủ thì từ Áo Môn ngàn dặm gửi đến rất nhiều thuốc men. Bèn giao cả cho Ngô Thị nhờ mang dùm. Tất cả mọi việc đều không có sự định trước mà may mắn như vậy.
Năm trước có người cho rằng: Năm Bính, Đinh, Mậu, lưu niên không có lợi, năm trước tệ hơn năm sau. Quả nhiên năm Bính bệnh tật liên miên, thuốc thang không hiệu quả. Tự nghĩ ngày sinh của mình vừa hợp với Thánh Đản của Địa Tạng Bồ Tát, nên phát nguyện biên soạn cuốn Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Lục, rất chóng được hoàn thành. Như có chư Hộ Pháp gia hộ giúp cho. In xong để phân tặng khắp mọi nơi và thành kính tụng niệm cầu xin, không lâu sau lại soạn cuốn Linh Cảm Lục. Đến năm Đinh thì bệnh tật thuyên giảm rất nhiều. Những người thọ lòng cảm ơn lòng từ bi và công ơn sâu xa của Bồ Tát thật không biết phải nói gì hơn, quá lớn lao, sâu nặng.
  • Lý Viên Tịnh ghi.
 

* Trang 93 *
device

* Trang 94 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục