LOGO VNBET
Nhờ Đức Địa Tạng
Thoát Khỏi Nạn Cọp Xé

 
Vào đời nhà Đường, ở Hoa Châu, Huệ Nhựt Tự có một vị Thầy tên là Pháp Thượng. Năm ba mươi bảy tuổi xuất gia. Khi còn ở nhà thường đi săn. Có một hôm, thấy trong bụi cây ánh sáng tỏa ra, lấy làm lạ, bèn xuống ngựa đi đến xem, chỉ thấy một khúc gỗ mục dài hơn một thước, bèn đem về nhà. Sau lại đi săn, thấy cây gỗ độ nọ lại tỏa sáng bèn lấy làm lạ, bèn nhặt khúc gỗ để gác trên cành lại. Trở về dọc đường gặp Hổ, bèn phóng ngựa đuổi theo. Dây cung bị đứt, không có dây cung. Con Hổ trở lại hoảng sợ chạy trốn, rồi sợ quá ngã ngựa. Tự nghĩ rằng thế nào cũng bị Hổ vồ, chắc chắn không thể tránh. Đang lúc hoang mang thấy một vị Thầy hình dáng xấu xí đến đánh đuổi con Hổ. Tôi hỏi Thầy là ai ? Vị ấy bảo rằng: “ Ta là Địa Tạng Bồ Tát, khúc gỗ mục ở bụi cây đó là thân ta. Trứớc kia Tằng Tổ phụ của người đã từng lấy cây này xây cất Chùa, tạo tượng. Nay Chùa đã bị hư hại, tượng ta cũng bị mục.

* Trang 65 *
device

Chỉ còn ruột cây, người thấy ánh sáng của ta nên đến cứu người.”
Sau khi tỉnh giấc, chỉ thấy tiếng ngựa hý, không còn thấy bóng con Hổ nữa, vô cùng hối tiếc bèn ở chỗ tỏa ánh sáng, kiến tạo một căn Tịnh Xá, khúc gỗ mục tạc tượng Địa Tạng Bồ Tát, tiếp tục hương đăng thờ phụng, tức là Tuệ Nhật Tự vậy. Vào ngày 24 tháng 2 Pháp Thượng được 78 tuổi nói với các bạn rằng: “ Ngài Địa Tạng Bồ Tát đến nhà ta nói rằng: “ Người là ở trong pháp hội của Từ Thị Như Lai ba lần thuyết pháp. Trong lần thuyết pháp thứ hai, người là kẻ đắc đạo, hôm nay xả thọ, liền sanh Đao Lợi.” Tôi bạch Đại Sĩ rằng: “Trên trời có cảnh giới ngũ dục, rất là sung sướng, nếu mất Bồ Đề, khó mà gặp Phật. Nay nguyện vãng sanh Tây Phương nơi thế giới An lạc.” Bồ Tát trả lời: “ Tùy theo ý nguyện của người, nếu muốn vãng sanh Tịnh Độ phải niệm A Di Đà Phật một ngày một đêm, chuyên tâm trì chí mới được vãng sanh”. Được tới Bồ Tát , từ hôm qua chuyên niệm A Di Đà Phật. Nay được vãng sanh, nói rồi chắp tay hướng về Tây Phương rồi mất.

* Trang 66 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục