LOGO VNBET
Mục lục
Lời thưa……………………………………………………………………...............3
1. Giải trình ý nghĩa Vu Lan…………………………………………………5
2. Đức Thế Tôn báo hiếu Phụ vương……………… ..……………………..19
3. Kinh Ma-ha-ma-da……...………………………………………………..25
4. Hạnh hiếu qua hai mẩu chuyện …………………..……………………...55
5. Vu-lan ngày báo hiếu ….………………………………………………...67
6. Hạnh hiếu cũng là hạnh Phật ………………….…………………………84
7. Ân đức sinh thành ……………………………...……………………….92
8. Cha mẹ ân cao làm sao trả hết ………………………………………… 115
9. Những đức tính tốt của con người ……………………………………...128
10. Gương báo hiếu của người xuất gia …………………………………...177

* Trang 189 *
device

* Trang 190 *
device

 
Giải Trình Ý Nghĩa Vu Lan