LOGO VNBET
LỜI NÓI ĐẦU
 
Trong bước đường Nam tiến của cha ông, Quảng Nam là mảnh đất tiền đồn, chứng kiến biết bao sự biến thiên của dân tộc Việt. Danh từ Quảng Nam chính thức có tên trong lịch sử vào thời vua Lê Thánh Tông năm Hồng Đức thứ 2 (1471) với tên gọi ban sơ: Quảng Nam Thừa Tuyên Đạo, tính đến nay cũng đã tròn 537 năm. Trải qua ngần ấy năm với bao nhiêu thăng trầm, danh từ Quảng Nam vẫn tồn tại mặc dù trải qua nhiều triều đại, thể chế chính trị và địa bàn có đôi khi rộng hẹp khác nhau.
Ngay từ ngày đầu thành lập đạo thừa tuyên Quảng Nam, Phật giáo đã có mặt để cùng sẻ chia những gian nan với dân tộc, bởi lẽ điều căn bản của người Việt là đi đến đâu lập chùa thờ Phật đến đó. Tuy nhiên, những thư tịch cổ xưa không còn nhiều để chúng ta biết được tình hình sinh hoạt của Phật giáo thời ban sơ ở mảnh đất chưa mưa đã thấm này.
Trong quá trình tìm hiểu sự hình thành và phát triển của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh cũng như lịch sử Phật giáo Quảng Nam, chúng tôi đã tìm thấy được

* Trang 5 *
device

hành trạng của chư vị tổ sư, các vị Hòa thượng v.v... mà từ đó mới hiểu các Ngài đã dùng rất nhiều phương tiện trong hạnh nguyện độ sanh. Đồng thời chúng tôi trộm nghĩ rằng: ngày hôm nay mình được gặp Phật pháp, được xuất gia học đạo đều nhờ vào công đức giáo hóa và lòng từ bi của các vị tiền nhân. Vì thế, bổn phận của đàn hậu học cần phải ghi lại hành trạng của quý Ngài để làm tấm gương soi, để tự răn mình trong thời đại vật chất. Cũng mong ước rằng, đây là tài liệu bước đầu cho việc tham cứu sau này, và cũng là việc làm mang tính cách "Ẩm thủy tư nguyên" báo đáp ân giáo hóa của lịch đại tổ sư.
Thời gian qua, chúng tôi sưu tầm, biên soạn lại tiểu sử của các vị tổ sư, Hòa thượng, Ni trưởng, Ni sư, tập hợp thành sách "Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng " và phân ra 3 phần như sau:
Phần I: Tiểu sử của các vị Tổ sư, Hòa thượng xuất gia và hành đạo tại Quảng Nam cũng như các vị ở các tỉnh khác đến giáo hóa và viên tịch tại Quảng Nam.
Phần II: Tiểu sử của các vị Tổ sư, Hòa thượng xuất gia tại Quảng Nam nhưng hoằng hóa ở xứ người cũng như là người sinh trưởng tại Quảng Nam nhưng xuất gia và hành đạo tại các tỉnh thành.

* Trang 6 *
device

Phần III: Tiểu sử của chư vị Ni trưởng, Ni sư hành đạo viên tịch tại Quảng Nam cũng như chư Ni người Quảng Nam xuất gia hành đạo tại các địa phương khác.
Về thứ tự, chúng tôi sắp xếp theo năm viên tịch. Vị nào viên tịch trước chúng tôi để trước, viên tịch sau thì để sau để tiện việc tra cứu.
Về cách xưng hô, đối với chư vị Hòa thượng viên tịch trước năm 1930, tức là trước thời chấn hưng Phật giáo chúng tôi chỉ ghi pháp danh, pháp hiệu chứ không dùng chữ Thích. Ví dụ: Hòa thượng Ân Triêm, chúng tôi ghi là Hòa thượng Thiệt Dinh Ân Triêm. Những vị viên tịch sau năm 1930 thì chúng tôi dùng chữ Thích đứng trước. Ví dụ: Hòa thượng Phước Trí, chúng tôi ghi là Hòa thượng Thích Phước Trí. Bởi lẽ trước thời chấn hưng Phật giáo, các Ngài dùng họ của mình gắn với đạo hiệu để xưng hô chứ không dùng chữ Thích như chư Tăng hiện nay.
Trong tập sách này, chúng tôi có đưa vào tiểu sử của các vị Hòa thượng ở thành phố Đà Nẵng, bởi vì, chúng tôi thiết nghĩ thành phố Đà Nẵng trước đây trực thuộc tỉnh Quảng Nam, sau năm 1975 là tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, và hiện tại địa lý hành chính tách biệt tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Vì thế, lịch sử

* Trang 7 *
device

Phật giáo Đà Nẵng cùng với Quảng Nam là một, không thể tách rời.
Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi còn biết Quảng Nam còn nhiều vị danh tăng như: ngài Phổ Triêm ở chùa Vạn Đức-Hội An; ngài Quảng Viên ở chùa Chúc Thánh-Hội An; ngài Phổ Minh, Phổ Hóa, Phổ Trí ở chùa Phước Lâm-Hội An, ngài Tăng Cang Từ Nhẫn, Tăng cang Thiện Trung ở chùa Tam Thai; ngài Tôn Nguyên ở chùa Linh Ứng-Ngũ Hành Sơn; ngài Trí Quang, Hoằng Cam ở chùa Cổ Lâm-Đại Lộc v.v... Tuy nhiên, chúng tôi chưa đủ tư liệu để viết lại lịch sử các Ngài. Đây cũng là điều đáng tiếc cho đàn hậu học chúng ta.
Trong tập sách này còn rất nhiều điều khiếm khuyết, ngưỡng mong chư tôn thiền đức Tăng ni, quý vị thiện hữu tri thức, quý vị yêu quê hương và lịch sử Phật giáo xứ Quảng vui lòng góp ý, bổ khuyết để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn.
 
                                      Viên Giác mùa xuân năm Mậu Tý (2008)
                                            Hậu học THÍCH NHƯ TỊNH
                                                            Cẩn bút

* Trang 8 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng