LOGO VNBET
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
A.Sách Chữ Việt:
1. Albert Sallet, Ngũ Hành Sơn (Nguyễn Sinh Duy dịch), NXB Đà Nẵng 1996.
2. Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm, Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế, NXB Văn Hóa Sài Gòn 2006.
3. Thích Đồng Bổn, Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Tập 1, NXB Tp.Hồ Chí Minh 1996.
4. Thích Đồng Bổn, Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Tập 2, NXB Tôn Giáo 2002.
5. Nguyễn Đại Đồng-PhD Nguyễn Thị Minh, Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Tư Liệu báo chí Việt Nam từ 1927-1938, NXB Tôn Giáo 2008.
6. Nguyễn Hiền Đức, Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong, NXB tp Hồ Chí Minh 1995.
7. Thích Pháp Lạc, Hồi Ký Một Quãng Đời, NXB Tổng Hợp TP.Hồ Chí Minh 2006.
8. Hồ Ngận, Quảng Nam Xưa Nay (di cảo), NXB Thanh Niên 2004.
9. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, NXB Giáo Dục 2002.

* Trang 388 *
device

10. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, NXB Thuận Hóa 1997.
11.Tỳ kheo ni Thích Như Nguyệt, Hành Trạng Chư Ni Việt Nam, NXB Tôn Giáo 2007.
12. Thích Chơn Phát, Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, tài liệu lưu hành nội bộ 1998.
13. Lê Mạnh Thát, Toàn Tập Minh Châu Hương Hải, NXB thành phố Hồ Chí Minh 2000.
14. Nguyễn Quyết Thắng, Quảng Nam Đất Nước và Nhân Vật, NXB Văn Hóa Thông Tin 2001.
 
B.Sách Chữ Nho:
1. Ngũ Hành Sơn Lục: Bản do Hòa thượng Từ Trí chùa Linh Ứng-Non Nước biên soạn.
2. Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm thiền sư sự tích chí: Do thị giả Toàn Thể Linh Nguyên biên soạn.
3. Lịch Truyền Tổ Đồ: Bản khắc gỗ chùa Thiền Tôn-Huế.
4. Hàm Long Sơn Chí quyển 1: Như Như đạo nhân soạn.

* Trang 389 *
device

5. Gia phả tộc Trang: lưu giữ  tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
6. Gia phả tộc Nguyễn: lưu giữ tại chùa Hưng Long-Sài Gòn.
 
C. Báo chí, tạp văn, kỷ yếu:
1. Kỷ yếu tang lễ Hòa thượng Thích Tâm Thanh, môn đồ Vĩnh Minh tự viện ấn hành năm 2005.
2. Kỷ yếu tang lễ Hòa thượng Thích Như Vạn, môn đồ tổ đình Phước Lâm ấn hành năm 1980.
3. Kỷ yếu tang lễ Hòa thượng Thích Quang Thể, môn đồ chùa Thọ Quang ấn hành năm 2005.
4. Kỷ yếu tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Từ Hương, môn đồ chùa Linh Phong ấn hành năm 2007.
5. Thích Như Hoằng, Chùa Thập Tháp và Sự Truyền Bá Phật Giáo Phái Lâm Tế Vào Đàng Trong, Luận Văn Tốt Nghiệp 1997.
6.Thích Chơn Thành và Tâm Quang Nguyễn Văn May, Lược Sử Phật Giáo Và Những Ngôi Chùa Tiêu Biểu Tỉnh Bình Thuận, bản thảo.

* Trang 390 *
device

D. Khảo sát điền dã và nghiên cứu thực tế:
1. Long vị, bia tháp, văn bản của các chùa tại tỉnh Quảng Nam.
2. Văn bia ngài Vĩnh Gia ở chùa Phước Lâm-Hội An; văn bia ngài Từ Trí ở chùa Linh Ứng-Non Nước; văn bia Hòa thượng Huệ Duyệt tại bảo tháp của Ngài ở Duy Châu-Duy Xuyên; văn bia chùa Long Tuyền-Hội An, văn bia trùng tu chùa Hải Tạng-Hội An.
3. Độ điệp cùa ngài Toàn Đức Hoằng Tông tại chùa Vạn Đức-Hội An.
4. Chúc từ của tổ Minh Giác, tổ Bảo Tạng tại chùa Thắng Quang-Bình Định.
 

* Trang 391 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng