LOGO VNBET
SỬA LẠI HỦ TỆ TRONG NHÀ CHÙA

 
          Đại phàm ma là ma, còn Phật là Phật, ma và Phật không thể đi đôi với nhau bao giờ, nên Phật càng cao lên thì ma càng thấp xuống, hễ ma hiện ra thì Phật phải bị lu mờ. Nhân tính đối với Chánh đạo cũng thế, ở đời Chánh pháp, Tượng pháp các vị xuất gia tu hành dù phải lắm cực khổ, mặc chỉ phấn tảo đủ che thân, phải ở dưới cây và nơi thanh vắng, như thế nhưng không khi nào thối bỏ, đạo nghiệp càng ngày càng trở nên trong sạch; trái lại, đời mạt pháp này thì khác hẳn, tổ chức thành chùa thành điện, thành chúng điệu vẻ vang; sự ăn mặc và ở so với xưa thì đã thấy hơn trăm phần. Hơn thật, song hơn mặt vật chất trau dưỡng xác thân chứ mặt đạo nghiệp để tô bồi cho tinh thần sáng suốt thì lại thua kém xa.
          Chính đời Lương Võ Đế bên Trung Quốc chẳng những là thời kỳ gần Chánh pháp hơn bây giờ, lại còn có Vua hết lòng hâm mộ Phật pháp, thọ giới Phật và ủng hộ Tăng già, mà đời đó trong Tăng giới đã lắm chuyện hủ tệ, nào ăn mặn, nào rượu chè làm cho Vua phải một phen ra sức chỉnh đốn. Tuy là Vua đem hết quyền lực và đạo đức ra mà chỉnh đốn thật song đến

* Trang 220 *
device

tấm vải trắng giữ mãi cho đừng lấm lem là việc rất khó, giáo pháp Phật khai thị cũng thuần một màu thanh bạch; học thông được, giữ trọn được tất quyết định đến Bồ-đề, mà giữ cho hoàn toàn theo giáo pháp ấy lại khó hơn giữ tấm vảu trắng đừng cho nhớp. Cho nên trong hàng xuất gia học Phật thì số ức số triệu mà kẻ chơn chánh tu hành chứng được đạo quả thì chỉ còn lại không được một phần trăm, bậc tu hành thì thường hay tránh thị phi hơn thiệt, ẩn tích dấu danh, kẻ ít học ít tu thì thường hay khoe khoang xông pha ở giữa quần chúng, bởi thế mà tòa gia nghiệp to lớn của đức Như Lai chỉ để cho phần nhiều người thiếu tu xem sóc, xe trước đổ thì xe sau cũng đổ, người trước đã không hay thì người sau cũng hư hỏng, đó là cái hủ tệ thiên niên vĩnh cửu không thể phá tan. Nếu có người hảo tâm vì Đạo, thấy Phật pháp không hủ tệ mà vì người làm cho hủ tệ, Phật pháp không phải thấp hẹp mà vì người làm cho thấp hẹp thì lấy làm động lòng muốn cứu vãn. Song xưa nay những bậc ấy thường hay trái ngược với nhau, kẻ có đức lại không có tài, người có tài lại thiếu đức, riêng mỗi người thì đều ôm mỗi chí nguyện và nói rằng làm cho xiển dương Phật giáo mà hợp quần lại không ai chịu dưới ai, nên hủ tệ trong nhà chùa mạnh ai nấy giữ, để cho nó thản nhiên lưu hành!...

* Trang 221 *
device

          Muốn có một phương pháp để sửa chữa những cái hủ tệ, hay hơn hết là nếu có bậc anh tài xuất chúng, có đạo đức cao siêu để làm qui giảm, có tài thâm nhập Phật pháp đủ dẫn dạy mọi người hay thâu phục được tất cả nhân tâm, hay hết lòng hy sinh vì Đạo, như vậy là có thể cải đổi sự hủ tệ trong nhà chùa bằng sự thuần phục nơi mọi người, nhơn như vậy rồi sau mới đem những điều này mà ứng dụng vào từng công việc trong nhà chùa, việc này coi có lợi mà không có hại thì để, việc gì duy hại mà không có lợi thì sửa đổi đi lần lần trở thành hoàn toàn chuyện tốt. Nếu không được như thế thì có cơ sở chuyên dạy Phật pháp để cải đổi tư tưởng thấp hèn của hàng Tín đồ đối với Phật pháp và của kẻ Xuất gia để đào tạo cho mỗi Phật tử đều có sự hiểu biết cao thâm, có thể hy sinh với Đạo, đối với công việc trong nhà chùa đều lấy sự hiểu biết đem Phật pháp mà cân nhắc, rõ sự đáng làm, việc không đáng làm, điều này hủ tệ, điều nào chơn chánh, lần lửa un đúc từ hàng xuất gia đến hàng cư sĩ đều có tư tưởng sáng suốt thành kính Phật pháp, tư tưởng đã xoay thì việc làm chắc chắn được hoán cãi, những hành vi hủ tệ đều theo sự đào thải của tâm niệm chánh đáng của quần chúng mà tiêu mòn, để cho hành vi tốt lành phát hiện, trong mỗi chùa nhơn đó trở nên chốn đạo tràng thanh tịnh. Tuy vậy song đây mới là một vài thô sơ của một Phật tử chắc

* Trang 222 *
device

không đủ làm phương pháp hay có thể đem áp dụng sửa chữa cái hủ tệ trải bao thế kỷ, huống gì trong công việc sửa chữa kia còn biết bao nhiêu điều rắc rối ngăn đón công việc hoán cải phải ngưng bế trước khi hiện hành, cho nên đây chỉ là vài điều phát họa tí ti giữa trăm ngàn việc lớn.
(Ngày 22 tháng 11 năm 2507)
*
*   *

* Trang 223 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo