LOGO VNBET

* Trang 6 *
device

TƯỞNG NIỆM
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU
(1921-2001)

          HÒA THƯỢNG TÁNH VÕ HÚY TRỌNG TƯỜNG, PHÁP DANH TÂM PHẬT, TỰ TRÍ ĐỨC, HIỆU THIỆN SIÊU, THUYỀN TÔN TỪ ĐÀM NHỊ TỰ TRÚ TRÌ, LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ TỔ SƯ.
          THÁC CHẤT Ư THỪA THIÊN TỈNH, HƯƠNG THỦY HUYỆN, THẦN PHÙ THÔN, THẾ THẾ SÙNG NHO TÍN PHẬT CHI LƯU, NIÊN THIẾU XUẤT GIA, GIỚI LUẬT TINH TRÌ, ĐỐC CHÍ CHUYÊN TU HỌC ĐẠO, THỊ TRÍ ĐỨC LƯỠNG TOÀN, TĂNG TRUNG CHI NHẤT.
          PHẬT GIÁO CHẤN HƯNG THỜI, TỰ BẮC DĨ NAM, PHÁP HỘI ĐẠO TRÀNG, XỨ XỨ PHÁP ÂM BẤT TUYỆT, PHẬT HỌC ĐƯỜNG, NGHIÊN CỨU VIỆN, THỜI THỜI BẤT THẤT KỲ TINH ĐẦU CHI QUANG HUY. HIỆN TẠI VỊ LAI TĂNG NI AN ỔN CHO SỞ TRỤ TÂM DÃ.
          TRƯỚC THƯ, PHIÊN DỊCH, GIẢNG DIỄN, GIÁO DƯỠNG TĂNG TÀI, LỢI LẠC CHÚNG SINH, THỬ HÒA THƯỢNG BÌNH SINH HÓA ĐẠO LỘ TRÌNH CHI CỨU KÍNH.
          BÁO THÂN VIÊN MÃN Ư NGŨ THẬP TAM HẠ LẠP CHI THU HOÀN QUI SONG THỤ. PHÁP NHŨ TRIÊM ÂN CHÚNG ĐẲNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TĂNG NI PHẬT TỬ NHẤT TÂM ĐỒNG KÍNH LỄ.
          NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ HÚY THƯỢNG TÂM HẠ PHẬT TỰ TRÍ ĐỨC HIỆU THIỆN SIÊU HÒA THƯỢNG GIÁC LINH.
          THUẬN HÓA CỔ KINH QUÍ MÙI NIÊN TRỌNG THU BÁT NGUYỆN CÁT NHẬT MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN HỌC CHÚNG PHẬT TỬ ĐỒNG TRUY NIỆM.

* Trang 7 *
device

TƯỞNG NIỆM
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU
(1921-2001)

          Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi họ Võ, thế danh Trọng Tường, Pháp danh Tâm Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, Tổ đời thứ 43 dòng Lâm Thế.
          Hòa thượng sinh tại làng Thần Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế trong một gia đình Nho phong tin Phật, xuất gia tuổi còn rất sớm, kiên trì giới luật, dốc chí tu học Phật Pháp, Hòa thượng là một trong những học tăng ưu tú về mặt trí tuệ cũng như đức hạnh được giáo sư Đốc quán ban cho tự hiệu là Trí Đức.
          Kể từ phong trào chấn hưng Phật giáo đến nay, từ Bắc vào Nam, Hòa thượng luôn diễn xứ pháp âm trên giảng tòa các đạo tràng Pháp hội, là ngôi sao không bao giờ tắt ở các Phật học đường, Học viện, Viện nghiên cứu, là chỗ trụ tâm yên ổn cho bao thế hệ Tăng Ni sinh khắp miền đât nước.
          Trước tác, phiên dịch, diễn giải Phật Pháp, đào tạo và giáo dục Tăng tín đồ, lợi lạc chúng sanh là cứu cánh cuộc hành trình hóa đạo của Hòa thượng.
          Báo thân viên mãn, Hòa thượng thị tịch năm 53 hạ lạp.
          Chúng con Môn đồ pháp quyến, lớp lớp Tăng Ni học chúng cùng đệ tử đã được ơn Pháp nhũ, nhất tâm đồng niệm đảnh lễ.
          Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tam Thế, húy thượng Tâm hạ Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, Trú trì Từ Đàm, Thiền Tôn nhị tự, kiến lập trị Thuận Hóa Phật giáo học viện Hòa thượng Giác Linh.
          Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Bổn sư thùy từ hộ niệm cho đạo nghiệp của chúng con.

          Cố đô Thuận Hóa, năm Quý Mùi,
          Tiết Trọng Thu tháng tám ngày tốt.
          MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN, HỌC CHÚNG
          PHẬT TỬ ĐỒNG TƯỞNG NIỆM

* Trang 8 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo