LOGO VNBET
Mục lục

1. Lời thưa...................................................................................................... 3
2. Tưởng niệm................................................................................................. 6
3. Chữ tu trong đạo Phật................................................................................ 9
4. Cảm ứng đạo giao.................................................................................... 21
5. Rừng Lộc Uyển......................................................................................... 30
6. Chiếc dép của Đạt Ma tổ sư...................................................................... 38
7. Sống đạo đức như lời Phật dạy................................................................. 47
8. Chàng Vô Não.......................................................................................... 79
9. Kiến đạo, tu đạo và chứng đạo................................................................. 92
10. Kinh hữu tự vô tự trong "Tây Du Ký"...................................................... 98
11. Để trở thành tu sĩ.................................................................................. 108
12. Hư tâm học đạo.................................................................................... 121
13. Ý nghĩa và nghi thức truyền Tam qui ngũ giới...................................... 140
14. Hồi quang phản chiếu.......................................................................... 187
15. Từ bi trong đạo Phật............................................................................ 206
16. Vài nét về An Nam Phật học................................................................. 211
17. phong cảnh Tòng Lâm.......................................................................... 218
18. Sửa lại hủ tệ trong nhà chùa................................................................. 220
19. Ý nghĩa chữ Tự do và Tự tại.................................................................. 224
20. Biết người............................................................................................. 227

* Trang 391 *
device

21. Nhận thức một số nét trong lối giáo dục của Phật đà........................... 232
22. Vô duyên từ........................................................................................... 241
23. Vô thỉ.................................................................................................... 246
24. Bồ-đề hạnh........................................................................................... 252
25. Nghiệp đạo........................................................................................... 264
26. Phân biệt lợi hại trong sự truyên truyền Phật pháp............................... 267
27. Chốn tổ khang trang............................................................................. 272
28. Nhậm chức Viện trưởng........................................................................ 275
29. Tham luận............................................................................................ 281
30. Phát biểu đóng góp.............................................................................. 285
31. Cơ bản Phật học là gì?......................................................................... 287
32. Thăm trường Phật học Long An........................................................... 290
33. Đạo từ................................................................................................... 296
34. Phát triển cơ sở..................................................................................... 317
35. Tìm hiểu sơ lược về Phật giáo Ấn, Trung, Việt...................................... 372
*

* Trang 392 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo