LOGO VNBET
TÁC PHẨM, DỊCH PHẨM
CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU

1. Kinh Trường A-hàm (tuyển dịch) 1957
2. Kinh Pháp cú (Lời Phật dạy), dịch, 1962
3. Vô ngã là Niết bàn (tuyển tập) 1990
4. Tỏa ánh từ quang, (tuyển tập) 1992
5. Đại cương Câu Xá luận, 1978
6. Thành Duy thức luận, biên dịch, 1995
7. Lối vào Nhân minh học, 1995
8. Kinh Pháp Hoa giữa các kinh điển Đại thừa, (tuyển tập) 1997
9. Ngũ uẩn vô ngã, (tuyển tập) 1997
10. Chữ hiếu trong đạo Phật, ( đồng tác giả), 1997
11. Luận Đại Trí Độ (5 tập), dịch, 1997-2001
12. Trung Luận, dịch và chú, 2001
13. Chữ Nghiệp trong đạo Phật (tuyển tập), 2002
14. Thức biến, (tuyển tập), 2002
15. Lược giảng kinh Pháp Hoa, (tuyển tập), 2003
16. Phật ở trong lòng (tuyển tập), 2003
17. Hư tâm học đạo (tuyển tập), 2003

*

* Trang 393 *
device

 
Hư Tâm Học Đạo