LOGO VNBET
MỤC LỤC

 
I – Phẩm Quang Minh Biến Chiếu
Cao Quý Đức Vương Bồ Tát thứ XXII
(Hán bộ quyển thứ XXII đến hết quyển XXVI)................................................................. 17
II. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát thứ XXIII
(Hán bộ quyển thứ XXVII đến hết quyển XXX)................................................................ 195
III – Phẩm Ca Diếp Bồ Tát thứ XXIV
(Hán bộ quyển thứ XXXđến hết quyển XXXVI)............................................................... 417
IV – Phẩm Kiều Trần Như thứ XXV
(Hán bộ quyển thứ XXVIII đến hết quyển XL I)............................................................... 589
V – Phẩm Di Giáo thứ XXVI
(Hán bộ quyển thứ XL I)..................................................................................................... 671
VI- Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên thứ XXVII
(Hán bộ quyển thứ XL I)..................................................................................................... 689
VII – Phẩm Trà Tỳ thứ XXVIII
(Hán bộ quyển thứ XL II).................................................................................................... 703
VIII – Phẩm Cúng Dường Xá Lợi thứ XXIX
(Hán bộ quyển thứ XL II)   .................................................................................................   721

* Trang 741 *
device

* Trang 742 *
device

Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 2