LOGO VNBET
NGHI THỨC  TRÌ TỤNG
_____________________
BÀI TÁN LƯ HƯƠNG:
Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngữa mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI:
Án lam   (7 lần)
CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tut u rị ta bà ha  (3 lần)
CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP
 Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám.  (3 lần)
CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG:
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

* Trang 14 *
device

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần)
Lạy đấng Tam Giới Tôn,
Quy mạng mười phương Phật,
Nay con phát nguyện lớn,
Trì tụng kinh Niết bàn,
Trên đều bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát Bồ Đề tâm,
Khi mãn báo thân này,
Sanh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
BÀI KỆ KHAI KINH:
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

* Trang 15 *
device

* Trang 16 *
device

Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập 2