LOGO VNBET

Kinh Hiền Ngu (Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh)

Quyển Thứ Nhất - Phẩm Thứ Nhất : Phạm Thiên Thỉnh Pháp

Phẩm Thứ Nhì: Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa Đem Thân Cho Cọp Ăn

Phẩm Thứ Ba: Hai Người Dòng Phạm Chí Thụ Pháp Bát Quan Trai

Phẩm Thứ Tư: Đi Ở Lấy Công Cúng Dàng

Phẩm Thứ Năm: Thần Bể Với Người Đi Buôn

Phẩm Thứ Sáu: Cầu Tự

Phẩm Thứ Bảy: Thái Tử Tu Xà Đề

Quyển Thứ Hai - Phẩm Thứ Tám: Cô Kim Cương

Phẩm Thứ Chín: Tỳ Khưu Kim Tài

Phẩm Thứ Mười: Hoa Thiên

Phẩm Thứ Mười Một: Tỷ Khưu Bảo Thiên

Phẩm Thứ Mười Hai: Sàn Đề Bà La

Phẩm Thứ Mười Ba: Vua Từ Lực Cho Huyết

Phẩm Thứ Mười Bốn: Hàng Phục Lục Sư

Quyển Thứ Ba - Phẩm Thứ Mười Lăm: Cứ Đà Thí Thân

Phẩm Thứ Mười Sáu: Vua Đại Quang Minh

Phẩm Thứ Mười Bảy: Ưu Ba Tư Na

Quyển Thứ Tư - Phẩm Thứ Mười Tám: Xuất Gia Công Đức

Phẩm Thứ Mười Chín: Sa Di Hộ Giới

Phẩm Thứ Hai Mươi: Người Không Tai, Mắt, Mũi, Lưỡi

Phẩm Thứ Hai Mươi Mốt: Hai Vợ Chồng Nghèo

Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: Bà Lão Bán Nghèo

Quyển Thứ Năm - Phẩm Thứ Hai Mươi Ba: Kim Thiên

Phẩm Thứ Hai Mươi Bốn: Trùng Tín

Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm: Tán Đàn Ninh

Phẩm Thứ Hai Mươi Sáu: Bố Thí Đầu

Quyển Thứ Sáu: Phẩm Thứ Hai Mươi Bảy: Bố Thí Mắt

Phẩm Thứ Hai Mươi Tám: Năm Trăm Người Mù

Phẩm Thứ Hai Mươi Chín: Phú Na Kỳ

Phẩm Thứ Ba Mươi: Ni-Đề

Quyển Thứ Bảy - Phẩm Thứ Ba Mươi Mốt: Đại Kiếp Tân Ninh

Phẩm Thứ Ba Mươi Hai: Tỷ Khưu Ni Vi Diệu

Phẩm Thứ Ba Mươi Ba: Lê Kỳ Di

Phẩm Thứ Ba Mươi Tư: Thiết Đầu La Kiện Ninh

Phẩm Thứ Ba Mươi Lăm: A Du Ca

Phẩm Thứ Ba Mươi Sáu: Bảy Lọ Vàng

Phẩm Thứ Ba Mươi Bảy: Sai Ma

Quyển Thứ Tám - Phẩm Thứ Ba Mươi Tám: Cái Sự

Phẩm Thứ Ba Mươi Chín: Đại Thí Tát Biển

Quyển Thứ Chín - Phẩm Thứ Bốn Mươi: A Nan Tổng Trì

Phẩm Thứ Bốn Mươi Mốt: Ưu Bà Tư

Phẩm Thứ Bốn Mươi Hai: Con Ngộ Sát Cha

Phẩm Thứ Bốn Mươi Ba: Tu Đạt Làm Tịnh Xá

Phẩm Thứ Bốn Mươi Tư: Lặc Na Sà Gia

Phẩm Thứ Bốn Mươi Lăm: Cá Trăm Đầu

Phẩm Thứ Bốn Mươi Sáu: Tịnh Cư Thiên

Mục Lục

Kinh Hiền Ngu (Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh)