LOGO VNBET
NỘI DUNG
 

Nghi thức khai kinh............................................................................................... 5
PHẦN DỊCH ÂM................................................................................................... 13
PHẦN DỊCH NGHĨA.............................................................................................. 49

* Trang 87 *
device

 
Kinh Kim Cang - Kim Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật Kinh