LOGO VNBET
Mục Lục

Lược Giảng:
KINH LỤC TỔ PHÁP BẢO ĐÀN..................................................................5
Phẩm Hành Do Đệ Nhất ...........................................................................45
Phẩm Bát Nhã Đệ Nhị.................................................................................113
Phẩm Nghi Vấn Đệ Tam................................................................................166
Phẩm Định Huệ Đệ Tứ ...............................................................................203
Phẩm Tọa Thiền Đệ Ngũ................................................................................218
Phẩm Sám Hối Đệ Lục...............................................................................223
Phẩm Cơ Duyên Đệ Thất..............................................................................264
Phẩm Đốn Tiệm Đệ Bát..............................................................................341
Phẩm Tuyên Chiếu Đệ Cửu..........................................................................379
Phẩm Phó Chúc Đệ Thập............................................................................390
MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA.............................450

* Trang 453 *
device     Kệ Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này.
Trang nghiêm cõi Phật tịnh,
Trên báo bốn trọng ân,
Dưới cứu ba đường khổ,
Nếu có ai nghe thấy,
Tất phát bồ-đề tâm,
Đến khi mạng này hết,
Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

* Trang 454 *
device

 
Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn