LOGO VNBET

Kinh Tăng Chi Bộ 1

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương I Một Pháp I. Phẩm Sắc

Chương I Một Pháp II. Phẩm Đoạn Triền Cái

Chương I Một Pháp III. Phẩm Khó Sử Dụng

Chương I Một Pháp IV. Phẩm Không Điều Phục

Chương I Một Pháp V. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng

Chương I Một Pháp VI. Phẩm Búng Ngón Tay

Chương I Một Pháp VII. Phẩm Tinh Tấn

Chương I Một Pháp VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện

Chương I Một Pháp IX. Phẩm Phóng Giật

Chương I Một Pháp X. Phẩm Phi Pháp (1)

Chương I Một Pháp X. Phẩm Phi Pháp (2)

Chương I Một Pháp XI. Phẩm Thứ Mười Một

Chương I Một Pháp XII. Phẩm Vô Phạm

Chương I Một Pháp XIII. Phẩm Một Người

Chương I Một Pháp XIV. Phẩm Người Tối Thắng

Chương I Một Pháp XV. Phẩm Không Thể Có Được

Chương I Một Pháp XVI. Phẩm Một Pháp

Chương I Một Pháp XVII. Phẩm Chủng Tử

Chương I Một Pháp XVIII. Phẩm Makkhali

Chương I Một Pháp XIX. Phẩm Không Phóng Dật

Chương I Một Pháp XX. Phẩm Thiền Định 1

Chương I Một Pháp XXI. Phẩm Thiền Định 2

Chương II Hai Pháp I. Phẩm Hình Phạt

Chương II Hai Pháp II. Phẩm Tranh Luận

Chương II Hai Pháp III. Phẩm Người Ngu

Chương II Hai Pháp IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng

Chương II Hai Pháp V. Phẩm Hội Chúng

Chương II Hai Pháp VI. Phẩm Người

Chương II Hai Pháp VII. Phẩm Lạc

Chương II Hai Pháp VIII. Phẩm Tướng

Chương II Hai Pháp IX. Phẩm Các Pháp

Chương II Hai Pháp X. Phẩm Kẻ Ngu

Chương II Hai Pháp XI. Phẩm Các Hy Vọng

Chương II Hai Pháp XII. Phẩm Hy Cầu

Chương II Hai Pháp XIII. Phẩm Bố Thí

Chương II Hai Pháp XIV. Phẩm Đón Chào

Chương II Hai Pháp XV. Phẩm Nhập Định

Chương II Hai Pháp XVI. Phẩm Phẫn Nộ

Chương II Hai Pháp XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy

Chương III Ba Pháp I. Phẩm Người Ngu

Chương III Ba Pháp II. Phẩm Người Đóng Xe

Chương III Ba Pháp III. Phẩm Người

Chương III Ba Pháp IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời

Chương III Ba Pháp V. Phẩm Nhỏ

Chương III Ba Pháp VI. Phẩm Các Bà-La-Môn

Chương III Ba Pháp VII. Phẩm Lớn

Chương III Ba Pháp VIII. Phẩm Ànanda

Chương III Ba Pháp IX. Phẩm Sa-Môn

Chương III Ba Pháp X. Phẩm Hạt Muối

Chương III Ba Pháp XI. Phẩm Chánh Giác

Chương III Ba Pháp XII. Phẩm Đọa Xứ

Chương III Ba Pháp XIII. Phẩm Kusinàra

Chương III Ba Pháp XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

Chương III Ba Pháp XV. Phẩm Cát Tường

Chương III Ba Pháp XVI. Phẩm Lõa Thể

Chương IV Bốn Pháp I. Phẩm Bhadagàma

Chương IV Bốn Pháp II. Phẩm Hành

Chương IV Bốn Pháp III. Phẩm Uruvelà

Chương IV Bốn Pháp IV. Phẩm Bánh Xe

Chương IV Bốn Pháp V. Phẩm Rohitassa

Chương IV Bốn Pháp VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước

Chương IV Bốn Pháp VII. Phẩm Nghiệp Công Đức

Chương IV Bốn Pháp VIII. Phẩm Không Hý Luận

Chương IV Bốn Pháp IX. Phẩm Không Có Rung Động

Chương IV Bốn Pháp X. Phẩm Asura

Mục Lục

Kinh Tăng Chi Bộ 1