LOGO VNBET
HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO
PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 
 
Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

 
-         Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
-         Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
-         Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM
-         Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
-         Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN CHÂU

          Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN
         Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN
         Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG
         Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

* Trang 6 *
device
Nguyên bản:  PÀ LI
Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tiểu Bộ 1