LOGO VNBET
MỤC LỤC

KINH TIỂU BỘ

TẬP I
                                          
            TIỂU TỤNG
   I.                      TAM QUY.................................................................................................. 9
  II.                     THẬP GIỚI................................................................................................. 9
  III.                   BA MƯƠI PHẦN.................................................................................... 10
 IV                    NAM TỬ HỎI ĐẠO................................................................................ 11
 V.                    KINH ĐIỀM LÀNH................................................................................ 11
 VI.                   KINH CHÂU BÁU.................................................................................. 14
 VII.                  KINH NGOÀI BỨC TƯỜNG................................................................. 21
 VIII.                KINH BẢO TÀNG.................................................................................. 24
  IX.                   KINH LÒNG TỪ..................................................................................... 28

                        PHÁP CÚ

I.                    PHẨM SONG YẾU................................................................................. 32
II.                  PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT.............................................................. 36
III.                  PHẨM TÂM............................................................................................ 38          
IV.                  PHẨM HOA............................................................................................. 40
V.                   PHẨM KẺ NGU...................................................................................... 43

* Trang 822 *
device

 1. PHẨM HIỀN TRÍ.................................................................................... 46
 2. PHẨM A-LA-HÁN................................................................................. 48
 3. PHẨM NGÀN.......................................................................................... 50
 4. PHẨM ÁC................................................................................................ 53
 5. PHẨM HÌNH PHẠT................................................................................ 56
 6. PHẨM GIÀ.............................................................................................. 59
 7. PHẨM TỰ NGÃ...................................................................................... 61
 8. PHẨM THẾ GIAN.................................................................................. 63
 9. PHẨM PHẬT ĐÀ.................................................................................... 65
 10. PHẨM AN LẠC...................................................................................... 68
 11. PHẨM HỶ ÁI.......................................................................................... 71
 12. PHẨM PHẪN NỘ................................................................................... 73
 13. PHẨM CẤU UẾ...................................................................................... 75
 14. PHẨM PHÁP TRỤ.................................................................................. 79
 15. PHẨM ĐẠO............................................................................................. 82
 16. PHẨM TẠP LỤC..................................................................................... 85
 17. PHẨM ĐỊA NGỤC.................................................................................. 88
 18. PHẨM VOI.............................................................................................. 91
 19. PHẨM THAM ÁI.................................................................................... 93
 20. PHẨM TỶ - KHEO................................................................................. 98
 21. PHẨM BÀ-LA-MÔN........................................................................... 103

* Trang 823 *
device

KINH PHẬT TỰ THUYẾT


CHƯƠNG 1: PHẨM BỒ ĐỀ........................................................................................ 115
CHƯƠNG 2: PHẨM MUCCALINDA........................................................................ 131
CHƯƠNG 3: PHẨM NANDA..................................................................................... 151
CHƯƠNG 4:PHẨM MEGHIYA.................................................................................. 176
CHƯƠNG 5: PHẨM TRƯỞNG LÃO SONA............................................................. 200
CHƯƠNG 6: PHẨM SANH RA ĐÃ MÙ................................................................... 229
CHƯƠNG 7: PHẨM NHỎ........................................................................................... 253
CHƯƠNG 8: PHẨM PATALIGAMIYA..................................................................... 265
 
KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY

CHƯƠNG MỘT
TẬP MỘT PHÁP

PHẨM I.......................................................................................................................... 291
PHẨM II......................................................................................................................... 300
PHẨM III........................................................................................................................ 311

 
CHƯƠNG HAI
TẬP HAI PHÁP

PHẨM I.......................................................................................................................... 323
PHẨM II......................................................................................................................... 335

* Trang 824 *
device

CHƯƠNG BA
TẬP BA PHÁP
PHẨM I.......................................................................................................................... 355
PHẨM II......................................................................................................................... 365
PHẨM III........................................................................................................................ 377
PHẨM IV....................................................................................................................... 396
PHẨM V........................................................................................................................ 416
 
CHƯƠNG BỐN
BỐN PHÁP
PHẨM I.......................................................................................................................... 435
 
KINH TẬP
 
CHƯƠNG MỘT
PHẨM RẮN URAGAVAGGA
 1. KINH RẮN........................................................................................................ 457
 2. DHANIYA......................................................................................................... 463
 3. KINH CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG.............................................................. 471
 4. KINH KASIBBÀRADVÀJA, NGƯỜI CÀY RUỘNG................................... 484
 5. KINH CUNDA.................................................................................................. 490
 6. KINH BẠI VONG............................................................................................. 493
 7. KINH KẺ BẦN TIỆN........................................................................................ 500

* Trang 825 *
device

8. KINH TỪ BI ..................................................................................................506
9. KINH HEMAVATA...........................................................................................510
10.KINH ÀLAVAKA............................................................................................. 520
11. KINH THẮNG TRẬN...................................................................................... 526
12. KINH ẨN SĨ...................................................................................................... 528
 
CHƯƠNG HAI
TIỂU PHẨM
 1. KINH CHÂU BÁU............................................................................................ 534
 2. KINH HÔI THỐI............................................................................................... 542
 3. KINH XẤU HỔ................................................................................................. 547
 4. KINH ĐIỀM LÀNH LỚN................................................................................. 548
 5. KINH SÙCILOMA............................................................................................ 551
 6. KINH HÀNH CHÁNH PHÁP.......................................................................... 554
7. KINH PHÁP BÀ-LA-MÔN.............................................................................. 556
 8. KINH CHIẾC THUYỀN................................................................................... 565
 9. KINH THẾ NÀO LÀ GIỚI............................................................................... 568
 10. KINH ĐỨNG DẬY........................................................................................... 570
 11. KINH RÀHULA............................................................................................... 571
12. VANGÌSA......................................................................................................... 573
13. KINH CHÁNH XUẤT GIA............................................................................. 579
14. KINH DHAMMIKA......................................................................................... 585

* Trang 826 *
device

CHƯƠNG BA
ĐẠI PHẨM
 1. KINH XUẤT GIA............................................................................................. 596
 2. KINH TINH CẦN.............................................................................................. 600
 3. KINH KHÉO THUYẾT.................................................................................... 605
 4. KINH SUNDARIKA BHÀRADVÀJA............................................................ 607
 5. KINH MÀGHA................................................................................................. 621
 6. KINH SABHIYA............................................................................................... 632
 7. KINH SELA....................................................................................................... 650
 8. KINH MŨI TÊN................................................................................................ 650
 9. KINH VÀSETTHA........................................................................................... 654
10.KINH KOKÀLIYA............................................................................................ 654
11. KINH NÀLAKA............................................................................................... 666
12. KINH HAI PHÁP TÙY QUÁN....................................................................... 678
 
CHƯƠNG BỐN
PHẨM TÁM
1. KINH VỀ DỤC.................................................................................................. 695
2. KINH HANG ĐỘNG TÁM KỆ....................................................................... 696
3. KINH SÂN HẬN TÁM KỆ.............................................................................. 699
4. KINH THANH TỊNH TÁM KỆ....................................................................... 702
5. KINH TỐI THÁNG TÁM KỆ.......................................................................... 705
6. KINH GIÀ TÁM KỆ......................................................................................... 707

* Trang 827 *
device

7. KINH TISSAMETTEYYA..................................................................................710
8. KINH PASURA.................................................................................................713
9. KINH MA2GANDIYA.........................................................................................717
10.KINH TRƯỚC KHI BỊ HỦY HOẠI................................................................. 722
11. KINH TRANH LUẬN...................................................................................... 725
12. SỰ TẬP HỢP NHỎ BÉ.................................................................................... 731
13. NHỮNG VẤN ĐỀ TO LỚN............................................................................ 737
14. KINH TUVATAKA.......................................................................................... 744
15. KINH CHẤP TRƯỢNG................................................................................... 751
16. KINH SÀRIPUTTA.......................................................................................... 755
 
CHƯƠNG NĂM
TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN BỜ BÊN KIA

1. BÀI KỆ MỞ ĐẦU............................................................................................. 762
2. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN AJITA........................................................... 776
3. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TISSAMETTEYYA.................................... 779
4. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PUNNAKA.................................................. 780
5. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN METTAGÙ.................................................. 783
6. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN DHOTAKA.................................................. 788
7. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UPASÌVA..................................................... 791
8. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN NANDA....................................................... 794
9. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN HEMAKA.................................................... 798

* Trang 828 *
device

10.CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TODEYYA................................................... 800
11. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN KAPPA........................................................ 801
12. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN JATUKANNÌ.............................................. 802
13. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN BHADRÀVUDHA..................................... 805
14. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN UDAYA....................................................... 806
15. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN POSÀLA...................................................... 808
16. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN MAGHARÀJA............................................ 810
17. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PINGIYA..................................................... 811
18. KẾT LUẬN....................................................................................................... 813
 
***

* Trang 829 *
device

 
Kinh Tiểu Bộ 1