LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
 
 
 

 
KINH TIỂU BỘ
TẬP X
(Số thứ tự 37)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
HÀ NỘI - 2004

* Trang 3 *
device
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực hiện

* Trang 4 *
device

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, CHỈ ĐẠO
PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
 
CHỨNG MINH: Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 
- Chủ tịch:              Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng THÍCH ĐỖNG MINH
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG
- Phó chủ tịch:       Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
(kiêm TB. In ấn)
- Phó chủ tịch:       Giáo sư MINH CHI
- Phó chủ tịch:       Giáo sư LÊ MẠNH THÁT
(kiêm TB. Thư ký)
-TB Tài chánh:       Thượng tọa THÍCH TỪ GIANG
- Phó Thư ký:         Đại đức THÍCH TÂM ĐỨC
- Phó Thư ký:         Đại đức THÍCH NHẬT TỪ
- Thủ quỹ:              Sư cô TN HUỆ HẠNH

* Trang 5 *
device

* Trang 6 *
device

CHUYỆN TIỀN THÂN

ĐỨC PHẬT (VII)


(JÀTAKA)

* Trang 7 *
device
Nguyên bản: PÀLI
Anh dịch: E.B.COWELL&W.H.D.ROUSE
(Hội Kinh Tạng Pàli, Luân Đôn, Ang quốc)
Việt dịch: Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN
(Viện Nghiên cứu Phật học Việt nam)

* Trang 8 *
device

 
Kinh Tiểu Bộ 10