LOGO VNBET

Kinh Trung Bộ 2

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Phiên Dịch

Mục Lục

Những Chữ Viết Tắt

76. Kinh Sandaka

77. Đại Kinh Sakuludāyi

78. Kinh Samaṇamaṇḍikā

79. Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu-Đà-Di

80. Kinh Vekhanassa

81. Kinh Ghaṭīkāra

82. Kinh Raṭṭhapāla

83. Kinh Makhādeva

84. Kinh Madhurā

85. Kinh Bồ-Đề Vương Tử

86. Kinh Aṅgulimāla

87. Kinh Ái Sanh

88. Kinh Bāhitika

89. Kinh Pháp Trang Nghiêm

90. Kinh Kaṇṇakatthala

91. Kinh Brahmāyu

92. Kinh Sela

93. Kinh Assalāyana

94. Kinh Ghoṭamukha

95. Kinh Caṅkī

96. Kinh Esukārī

97. Kinh Dhānañjāni

98. Kinh Vāseṭṭha

99. Kinh Subha

100. Kinh Saṅgārava

101. Kinh Devadaha

102. Kinh Năm Ba

103. Kinh Như Thế Nào

104. Kinh Làng Sāma

105. Kinh Thiện Tinh

106. Kinh Bất Động Lợi Ích

107. Kinh Gaṇaka Moggallāna

108. Kinh Gopaka Moggallāna

109. Đại Kinh Mãn Nguyệt

110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt

111. Kinh Bất Đoạn

112. Kinh Sáu Thanh Tịnh

113. Kinh Chơn Nhân

114. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì

115. Kinh Đa Giới

116. Kinh Thôn Tiên

117. Đại Kinh Bốn Mươi

118. Kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm

119. Kinh Thân Hành Niệm

120. Kinh Hành Sanh

121. Kinh Tiểu Không

122. Kinh Đại Không

123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp

124. Kinh Bạc-Câu-La

125. Kinh Điều Ngự Địa

126. Kinh Phù-Di

127. Kinh A-Na-Luật

128. Kinh Tùy Phiền Não

129. Kinh Hiền Ngu

130. Kinh Thiên Sứ

131. Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả

132. Kinh A-Nan Nhứt Dạ Hiền Giả

133. Kinh Đại Ca-Chiên-Diên Nhứt Dạ Hiền Giả

134. Kinh Lomasakaṅgiya Nhứt Dạ Hiền Giả

135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt

136. Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt

137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ

138. Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết

139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt

140. Kinh Giới Phân Biệt

141. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật

142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường

143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc

144. Kinh Giáo Giới Channa

145. Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na

146. Kinh Giáo Giới Nandaka

147. Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La

148. Kinh Sáu Sáu

149. Đại Kinh Sáu Xứ

150. Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda

151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh

152. Kinh Căn Tu Tập

Mục Lục Tương Đương Giữa Kinh Trung Bộ Và Các Kinh Hán Tạng

Chú Dẫn

Thực Hiện

Kinh Trung Bộ 2